DRAGØRS AKTIVITETSHUS, WIEDERGÅRDEN...

...for din sundhed!

Støtteforeningen Aktivitetshusets Venner

 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand:  Evald Andersen, tlf. 6085 7307 -  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Næstformand: Jacob Løve

Kasserer: Else Fadum

Sekretær Hanne Vestmar

Bestyrelsesmedlem: Britta Baumann

Suppleanter: Erna Carlsen og Henning B. Christensen

 

 

Aktivitetshusets Venner

Generalforsamling onsdag 18. september 2019 kl. 14.00 i Aktivitetshusets festsal

Referat:

Formanden Evald Andersen (EA) bød velkommen til de ca. 70 fremmødte og tog straks fat på dagsordenens.

 

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslog Lena Just Lund som dirigent og Hanne Vestmar som referent. Begge blev valgt. Dirigenten takkede for valget og indledte med at læse dagsordenen højt og samtidig konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter hun gav ordet til formanden.

 

Pkt. 2 Formandens beretning: EA gennemgik sin skrevne beretning, som er vedlagt referatet. Beretningen vedtaget med applaus!

 

Pkt. 3 Revideret regnskab fremlægges til godkendelse: Revisoren Dan Nedensgaard (DN) indledte med at gøre opmærksom på, at han ikke havde godkendt det fremlagte regnskab. Poul Erik Gjerka (PEG) bad om en uddybning, hvorpå formanden EA oplæste revisionspåtegningen. Det fremkaldte følgende kommentarer: PEG: uheldig sammenblanding af to foreningers penge – ikke hensigtsmæssigt eller juridisk rigtigt. Else Fadum foretog herefter en hurtig gennemgang af div. poster, og PEG påpegede, at generalforsamlingen ikke kunne godkende et regnskab, som revisoren ikke havde godkendt. Mente desuden, at inventar til Festsalen bør betales af kommunen – det er FLOT, at Støtteforeningen giver et bidrag, men vi burde have søgt kommunen. EA forklarede, at vi havde søgt, men fået afslag. Desuden skulle generalforsamlingen blot acceptere, at Støtteforeningen opbevarer Brugerrådets penge. Det kan bestyrelsen godt holde adskilt. Palle Dyreborg efterlyste en jurist – der er tale om to forskellige foreninger. Kjeld Bjørn efterlyste et juridisk dokument på aftalen, og EA forklarede om overdragelsen pr. 10. april, og DN fremviste dokumentation underskrevet af Hanne Berthelsen (HB). Annie Kjærsvold spurgte, om Brugerrådet havde betalt ½ af bordene og efterlyste vedtægter. HB forklarede, hvordan pengene var havnet i Brugerrådets kasse, at der de sidste 20 år kun var hævet 6 gange, og at beslutningen set med hendes øjne var meget fornuftig.  Birthe Ljungberg mente, denne kontrovers burde have været ordnet indbyrdes før generalforsamlingen, og Kirsten Johansen spurgte: Hvorfor kan Brugerrådet ikke bare forære Vennerne pengene? Regnskabet godkendtes uden yderligere kommentarer.

 

Pkt. 4 Kontingentfastsættelse: Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150 kr. årligt.  Godkendt!

 

Pkt. 5 Indkomne forslag: Revisoren havde foreslået indkøb af et regnskabssystem, men frafaldt forslaget, da han kunne forstå, at bestyrelsen ikke var interesseret

 

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Uden modkandidater genvalgtes Else Fadum, Jacob Løve og Hanne Vestmar. Ligeledes uden modkandidater genvalgtes Erna Carlsen og Henning B. Christensen som suppleanter for en etårig periode.

 

Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant: DN og Poul H. Rasmussen (PHR) stillede op, og PHR valgtes som ny revisor. Ib Hartvig Petersen ønskede ikke at fortsætte som revisorsuppleant, og Hans Christensen valgtes som ny revisorsuppleant.

 

Pkt. 8 Eventuelt: Dan Nedensgaard takkede dem, der havde stemt på ham og opfordrede til, at trods diverse kontroverser og uenigheder på generalforsamlingen, så var vi lige gode venner og kunne hilse pænt på hinanden, når vi mødtes i Huset.  HB takkede bestyrelsen for støtten. PEG takkede HB, for ”uden Hanne Berthelsen, intet HUS”! PHR takkede for valget, og formanden sluttede af med at byde PHR velkommen – takke revisor og revisorsuppleant for deres indsats – og takke dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Takken blev ledsaget af et par flasker.

Til slut takkede dirigenten generalforsamlingen for god ro og orden.

Referent: Hanne Vestmar,

Dragør, 18. september 2019

Formandens beretning 2019.

Kære Alle. Jeg er glad for at kunne byde jer alle velkommen til Støtteforeningens ordinære generalforsamling 2019.

Rigtig mange har meldt sig ind i støtteforeningen, og det er vi i bestyrelsen glade og taknemlige for. Uden jeres støtte var der ikke nogen forening.

Vores slogan er blevet: ”En støtte til os – er en støtte til jer”.

Der er 354 (263) medlemmer, som har betalt kontingent i regnskabsåret 2018/19.

Det er lidt uoverskueligt for medlemmerne, om de har betalt kontingent eller ej, da vi kører med skævt regnskabsår. Regnskabsåret begynder den 1. juli og slutter den 30. juni.

Når sommeren er forbi og aktiviteterne begynder, er det tid til at forny jeres medlemskab af foreningen. Det er en god rettesnor, hvis I kan huske det.

Endvidere skriver jeg ud til alle medlemmer og inviterer til generalforsamlingen og opfordrer til at forny medlemskabet, og i år har rigtig mange taget det til sig. Indtil i dag har ………. medlemmer fornyet medlemskabet eller meldt sig ind i foreningen

Jeg skriver ud til alle, der indbetaler penge til støtteforeningen og takker for støtten. På den måde kan I følge lidt med i, om pengene er nået frem eller ej.

Igen i år afholder vi generalforsamlingen så tidligt, at vi kommer tættere på sæsonbegyndelsen af aktiviteterne i huset. Skulle nogen af jer sidde inde med gode ideer til nye aktiviteter, som støtteforeningen kan hjælpe i gang med økonomisk støtte, er det en god lejlighed at komme frem med ideen og søge støtte.

I årets løb har vi holdt 6 bestyrelsesmøder. På det første møde efter generalforsamlingen konstituerede vi os på følgende måde: Jeg fortsatte som formand, Hanne Vestmar som sekretær, Else Fadum som kasserer, Jacob Løve som næstformand og Brita Baumann som bestyrelsesmedlem. Suppleanterne Henning B. Christensen og Erna Carlsen har deltaget i alle bestyrelsesmøderne.

I det forløbne regnskabsår 2018/19 har vi haft den glæde, at vi næsten har kunnet støtte alle ansøgninger.

Hvad har vi så støttet? I noterne til regnskabet kan I se alt det, som vi har ydet støtte til i regnskabsåret. Jeg vil dog lige nævne nogle enkelte poster. Den største post var kr. 61.536.00 til etablering af aktiviteten Indoorcykling. Vi må ikke kalde det Spinning. Det var mange penge til en enkelt aktivitet, men det forventes, at aktiviteten bliver meget populær, og at cyklerne kan holde mange år frem i tiden.

Cyklerne er placeret i det tidligere VIP-rum ved motionen. Der er sat spejle op på den ene væg, og der er indkøbt musikanlæg. 5 instruktører har været på kursus, så alt skulle gerne fungere i mange år.

Bestyrelsen har fundet det rigtigt, at vi støttede det store projekt med indoorcyklerne, da støtteforeningen ikke skal være en opsparingsforening, men en støtte til bl.a. nye aktiviteter. Foruden vores støtte fik huset kr. 30.000,00 fra Velux-fonden til cyklerne. Resten har Hanne Berthelsen skaffet fra driften.

Sidste år nævnte jeg, at vi havde stillet garanti for kr. 26.000,00 til nyt løbebånd. Det gamle bånd holder stadig, og derfor har vi ikke betalt noget endnu. Hvorfor har vi så stillet garanti.

 En dag i det tidlige forår 2018, var der en del gummismuld bag det ældste løbebånd, og jeg tænkte straks, nu var båndet færdigt. Vi har haft det i ca. 10 år, og det var brugt, da det blev købt. Jeg lavede en ansøgning til bestyrelsen, og vi blev enige om, at vi havde penge til et nyt.

Jeg fejede smuldet op bag båndet, og efter nogle dage, hvor det stadig kørte, skete der ikke noget. Det var falsk alarm. En bruger havde haft et par træningssko, hvor sålen var gået i opløsning. Båndet kører stadig, men vi har bevilliget penge til et nyt. Jeg følte mig lidt snydt, men vi skal vel glæde os over, at det gamle bånd stadig fungerer.

Når vi kommer til regnskabet, kan I se, at forbrug og indkomne penge ikke passer sammen, idet vi har brugt en del flere penge, end vi har fået ind. Det skyldes selvfølgelig den store udgift til cyklerne.

I efteråret 2016 fik foreningen også en stor donation på kr. 79.393,00 fra en nedlagt antenneforening. Det var meget overvældende med så mange penge, som bestyrelsen i antenneforeningen betænkte os med, og disse penge vil og skal naturligvis efterhånden komme alle brugere af Aktivitetshuset til gode.

I marts måned 2019 afholdt foreningen BANKOSPIL i festsalen med stor succes. Jeg havde håbet på, at der ville komme mindst 50 ”spillere”, men det endte med, at der blev solgt 81 billetter. Der blev givet 2 plader på billetten, men mange købte ekstra spilleplader, og hele spillet endte med et overskud på kr. 3.728,00. Alle gevinster blev indkøbt eller foræret af medlemmer til støtteforeningen. Flot resultat. Foreningen har købt vores eget bankospil med både små og store spilleplader. De store er med 6 plader, og mange valgte at tilkøbe en stor plade.

Foreningen har også via loppemarkedet, der blev afholdt sidste efterår ved, at personalet i Informationen bestyrede et bord med forskellige ting opstillet i forhallen, fået rigtig mange penge ind. Mange har været rigtig flinke til at støtte op om dette loppemarked, og det er bl.a. gjort ved aflevering af rigtig fine og gode effekter. Salget af disse effekter gik strygende – ikke mindst på grund af de særdeles søde damer, der stod for hele arrangementet. Det skal I alle have rigtig mange tak for. Der indkom i alt kr. 8.874,00.

Igen i år vil vi lave loppemarked fra uge 42, og Informationen vil gerne modtage effekter til dette fra sidst i uge 41.

Der blev bl.a. også sidste år solgt nogle flotte fuglekasser, som Henning Matz fra træværkstedet lavede. Han gav en rigtig flot donation, idet støtteforeningen fik i alt kr. 2.850,00.  Rigtig mange tak til Henning.

Dragør Bridgeklub, De Dragør Vandhunde og Ældre Sagen Dragør har også alle støttet os med penge. Jeg takker dem alle for disse donationer.

Nogle har også givet mere i kontingent end de kr. 150,00, der er minimumsbeløb. Det synes jeg er rigtig flot, at nogle af brugere af huset på den måde støtter op om aktiviteterne. Det skal I alle have mange tak for.

Salg af effekter fra udstillingsmontrer i forhallen har også givet et fint tilskud til foreningen. Det er således, at sælgerne her giver 10% af salget til støtteforeningen. I den anledning vil jeg nævne, at vi også har bevilliget kr. 5.245,00 til indkøb af et nyt udstillingsskab.

Strikkepigerne har været særdeles flittige. De lavede deres egen bod over for Informationen og solgte løs af strikvarerne. Et fantastisk initiativ der har indbragt et betydeligt beløb, og heraf et fint beløb doneret til foreningen. Det er vi meget taknemlige for.

Alt i alt har rigtig mange vist os støtte i det forløbne år. Det er vi i bestyrelsen meget glade for, ligesom jeg håber, at dem, der har nydt godt af jeres støtte, også skønner på dette.

Vi håber naturligvis, at også mange nye i det kommende år vil melde sig ind i foreningen, og at alle nuværende medlemmer vil forny deres medlemskab.

Sidste år satte vi som mål, at foreningen i år ville nå 300 medlemmer, der havde indbetalt kontingent, og det har vi fint nået med 354 indbetalinger.

Vores nye mål er 400 betalende medlemmer, og det håber jeg/vi at I alle vil hjælpe os med. Det er ikke alene for pengenes skyld, men også det sammenhold der er i, at brugerne af huset slutter sig sammen i en støtteforening, hvis formål er at gøre Aktivitetshuset til et godt sted at komme.

Da rigtig mange også har indbetalt kontingent for året 2019/20, så alt i alt tyder det på, at vi også i det kommende år kan yde tilskud til rigtig mange ting.

Brugerrådet besluttede på møde den 4. april 2019, at de gerne ville anbringe deres penge på vores konto, idet BankNordik havde taget kr. 1.100,00 for at opbevarer Brugerrådets penge. Der havde kun været en hævelse fra kontoen til nye borde. Øvrige hævelser var penge til banken. Bestyrelsen i støtteforeningen accepterede denne beslutning, og Brugerrådets penge blev overført den 9. april, og deres konto i banken blev lukket. Den 10. april ved Aktivitetshusets årsmøde afgav Else Fadum og jeg en erklæring om, at vi havde modtaget pengene, og at vi skyldte Brugerrådet kr. 168.160,42. Efter anmodning ville vi frigive dem igen, når der var brug for det.

Det fremgår derfor af regnskabet, at vi har en skyldig post til Brugerrådet.

Alt sammen for at spare gebyr til banken. Reelt er alle pengene i banken også beregnet til brug for Aktivitetshuset.

Til sidst vil jeg takke Hanne Berthelsen, personalet i Informationen, bestyrelsen og suppleanter for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

Evald Andersen

formand

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 18. september 2019 kl. 1400 i

Aktivitetshusets festsal med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. (Regnskabsåret går fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019).
 4. Kontingentfastsættelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (På valg er Hanne Vestmar, Jacob Løve, Else Fadum, der alle er villige til genvalg.  Suppleanterne Erna Carlsen og Henning B. Christensen er begge villige til genvalg.)     
 7.  Valg af revisor og revisorsuppleant.       
 8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer er særdeles velkomne til generalforsamlingen. Der vil blive serveret kaffe og kage, og ønsker man at deltage i dette, er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig, for at der er nok til alle. Tilmelding i Informationen.

Indmeldelse i støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” kan ske ved at indbetale kontingent kr. 150,00 til BankNordik, Dragørhjørnet, konto nr. 6508 3053036022. Husk at påføre navn.

Folder med indmeldelsesblanket findes i Infostativ og kan i udfyldt stand afleveres i Aktivitetshusets Information. Informationen modtager også gerne indmeldelsesbeløbet kontant.

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen, formand

E-mailadr.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   Tlf. 3294 4252 Mobil: 60857307.

 

Støtteforeningens "Bankospil" søndag den 17. marts 2019 var velbesøgt, idet alle billetterne blev solgt, og de fremmødte købte mange ekstra spilleplader, hvorfor der blev et pænt overskud.

Bestyrelsen takker alle de fremmødte for deres opbakning.

De beste hilsner

Evald Andersen

 

Regnskab for Bankospil den 17. marts 2019

Indtægter:

Salg af 81 billetter a’ kr. 50,00                                                                          kr. 4.050,00

Salg af ekstra spilleplader                                                                                  kr. 3.500,00

Salg af vin                                                                                                          kr.     390,00

Indtægter i alt                                                                                                      kr.  7.940,00

Udgifter til Bankospil den 17. marts 2019.

Bilag 1         Hvidvin Challis 24 stk.                        kr. 1.194,00

Bilag 2         Rødvin Upupa 24 stk. + kaffe              kr. 1.443,00

Bilag 3         10 pakker toffifee                                 kr.    170,00

Bilag 4         Portvin 6 flasker                                   kr.     600,00

Bilag 5         2 kartonner vin – rose’ og hvidv.         Kr.     238,00

Bilag 6         2 pakker toffifee                                  kr.        40,00

Bilag 7         Harald Nyborg                                      kr.         37,00

Bilag 8         Chokolade                                              kr.       250,00

Bilag 9         Blomster                                                kr.        240,00                 kr. 4.212,00

Overskud i alt                                                                                                        kr. 3.728,00

Salg for Cafeen:

35 vand a’ kr. 12,00                            kr. 420,00

9 øl a’ kr. 20,00                                    kr. 180,00

I alt                                                        kr. 600,00

Evald Andersen                                                                                Else Fadum

Formand                                                                                            Kasserer

 

 

 

BANKOSPIL

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” afholder bankospil

søndag d. 17. marts 2019 kl. 13

 i Aktivitetshusets festsal, Wiedergaarden 2, Dragør.

Billet, inkl. 2 plader koster 50 kr. og købes i informationen (begrænset deltagerantal)

Præmier: Støtteforeningen indkøber gevinster, og der bliver gevinst ved:

1 række, 2 rækker på samme plade og til sidst gevinst på en fuld plade. Er der flere med banko samtidigt, bliver der trukket lod mellem vinderne. Der bliver 3 gennemgående spil.

Der bliver ikke samlet gevinster ind hos de handlende i byen, men udelukkende indkøbt gevinster i form af kaffe, vin, chokolade og gavekort.

Ideen med bankospil en søndag er, at vi gerne vil lave lidt underholdning for pensionisterne i Dragør. Alle er dog velkomne, så inviter venner og pårørende med.

Der bliver mulighed for at købe vand og øl til cafeens priser, idet denne omsætning går til cafeen.

Vi glæder os til at se rigtig mange til dette arrangement, og bliver det en succes, vil det blive gentaget senere.

De bedste hilsner fra bestyrelsen

Evald Andersen, formand

 -------------------------------------

Nyt fra støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner”

Støtteforeningen håber, at rigtig mange nye brugere af Aktivitetshuset vil melde sig ind i støtteforeningen, og at de af medlemmerne, der endnu ikke har fornyet deres medlemskab, vil gøre det.

Før jul holdt støtteforeningen loppemarked foran Informationen. Rigtig mange var flinke til at komme med gode loppeting til foreningen, og der var en rigtig god handel, som endte med et pænt overskud.

Personalet i Informationen skal have særdeles mange tak for deres indsats med at stille bordene op og sælge tingene. Uden deres store engagement, var det ikke blevet så stor en succes.

Ved vores første bestyrelsesmøde i januar måned blev det vedtaget at ydet støtte til indkøb af dies til 3D-kort. (det er til udstansning af papir til kortene), indkøb af spillekort til de forskellige spillehold, penge til indkøb af ny printer Canon 3i1 og et redigeringsprogram fra Magix til Videogruppen, og det er vort indtryk, at Aktivitetshusets Videogruppe nu har det bedste udstyr, der findes på markedet. Akvarelgruppen har fået penge til indkøb af kæder og ophæng, så deres produkter kan blive rigtig præsenteret og fremvist. Step-holdet har fået penge til indkøb af ny DVD.

Der er rigtig mange nye aktiviteter planlagt eller under forberedelse i Aktivitetshuset, og i den anledning forventer bestyrelsen, at der vil blive søgt om penge til indkøb mv. Det glæder altid bestyrelsen, når støtteforeningen kan yde støtte til opstart nye aktiviteter.

Vær opmærksom på datoen den 17. marts 2019 kl. 1300 da afholder støtteforeningen bankospil i Festsalen. Vi håber, at rigtig mange vil støtte op om dette arrangement. Der bliver fine gevinster, som vi køber hos de handlende i byen.

Sidste år havde vi en rigtig hyggelig søndag eftermiddag, og det håber vi også at få i år.

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen, formand

 -------------------------------------

GLÆDELIG JUL

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” ønsker alle medlemmer og brugere af huset en

rigtig glædelig jul og et godt nytår

med mange tak for den store opbakning, som foreningen har haft i det forløbne år.

 

Bestyrelsen håber, at rigtig mange af medlemmerne vil forny deres medlemskab af foreningen, hvis I ikke allerede har gjort det, og at mange nye vil melde sig ind i støtteforeningen.

 

Bestyrelsen har haft den glæde, at vi i de første 5 måneder af det nye regnskabsår (1. juli – 30. november) har kunnet støtte alle de ansøgninger, som vi har modtaget.

Der er således givet penge til:

 

Nye borde i festsalen.

Forme i glasværkstedet.

Syholdet har fået nyt betræk til strygebræt.

Qigongholdet har fået penge til TAIJI RULLER.

Knogletræningsholdet har fået penge til indkøb af forskellige redskaber.

Der er bevilliget penge til indkøb af flere stole til mindfullness, knogletræning og stolegymnastik i den lille sal.

 

Der kommer hele tiden gode ansøgninger om støtte til de forskellige aktiviteter i Aktivitetshuset, og det er bestyrelsen rigtig glad for.

 

Foreningen har i efteråret modtaget rigtig mange donationer bl.a. fra Strikkeriet, De Dragør Vandhunde, Ældre Sagen i Dragør og Dragør Bridgeklub. Loppemarkedet har indtil nu gået rigtig godt med mange gode effekter, som vi har fået doneret. Salg fra glasskabene har også givet et fint beløb.

 

Bestyrelsen har besluttet at afholde BANKOSPIL søndag den 17. marts 2019. Så sæt lige kryds i kalenderen den dag og kom i Festsalen til en forhåbentlig hyggelig eftermiddag.

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen,

formand.

 

 

 

 

AKTIVITETSHUSETS VENNER

Bestyrelsesmøde fredag 28. september 2018 kl. 11.00

REFERAT

Til stede:   Evald (EA), Brita (BB), Else (EF), Jacob (JL), Erna (EC), Henning (HC), Hanne V (HV)

Afbud:      Hanne B (HB)

Evald bød Erna og Henning velkommen og redegjorde kort for antallet af bestyrelsesmøder og den generelle procedure i forbindelse med ansøgninger fra aktiviteterne.

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 2. Godkendelse af referat af 11/9: Godkendt
 3. Orientering ved formanden: hyggelig og god generalforsamling – hurtigt og fyldestgørende referat – EA udsender referat og beretning via Conventus – vedtægtsændringer er udsendt – i tilfælde af bankskift må vi mødes igen med legitimation og underskrifter – mht. økonomiomtalen i formandens beretning vil EA fortsat nævne de store beløb, da kassereren ikke skal være prygelknabe i tilfælde af kritik. Det er formandens ansvar.
 • Fordeling af poster:   Formand Evald Andersen, næstformand: Jacob Løve, sekretær: Hanne Vestmar, bestyrelsesmedlem: Brita Baumann. Suppleanter; Erna Carlsen og Henning B. Christensen.                     

 

Folderen: EA + BB + HV mødes en fredag formiddag og redigerer – bl.a. vil vi gerne have Husets nye logo på tilføjet Vennerne – EA beder HB kontakte Flemming Brylle for tilladelse.

Oientering fra kassereren: D.d. en beholdning på 125.652,51 – doneret 25.000,00 til nye borde – 1470,00 til generalforsamlingen – vi har 172 medlemmer og 1 overført – et medlem har betalt dobbelt kontingent, men doneret beløb nr. 2 som gave. Tak for det!

 

Orientering om indkomne ansøgninger: Ny ansøgning fra Glasværkstedet på 5000,00 kan ikke umiddelbart bevilges. Der mangler også dokumentation eller kvittering for tidlige køb på 2000,00. EA har kontaktet aktivitetslederen for nærmere informationer, og hun har lovet at vende tilbage. Først når dette foreligger, tager bestyrelsen endelig stilling. Syholdet har ansøgt om 200,00 til nyt betræk til strygebrættet. Bevilget.

 

Orientering af Hanne Berthelsen: Udgik

 

Næste bestyrelsesmøde: Fredag 16. november kl. 10.00 i Det Grove – EF bestiller lokale.

 

Eventuelt: EA redegjorde for rygterne om Aktivitetshuset, men vi er ikke med i budgettet.

 • Referent: Hanne Vestmar                                        Dragør, 29. september 2018

 

 

                                     Vedtægter for

                Støtteforeningen ”Aktivitetshusets venner”.

 • § 1     Foreningens navn er   ”Aktivitetshusets Venner” med hjemsted i Dragør kommune.
 • § 2    Foreningen er stiftet den 27. august 2010.

Indmeldelse i støtteforeningen sker ved henvendelse til Informationen i Aktivitetshuset og indbetaling af kontingent til den bank, som bestyrelsen har truffet aftale med. Navn, adresse og evt. mailadresse bedes meddelt til Informationen ved indmeldelse.

Medlemmerne fornyer deres medlemskab ved indbetaling af kontingent til den bank, som bestyrelsen har truffet aftale med.

 • § 3     Foreningens formål er at samle personer, der gennem et fællesskab, upolitisk vil støtte arbejdet i og omkring Aktivitetshuset.  

At arbejde for at Aktivitetshuset i Dragør kommune fortsat bliver et kommunalt forpligtende anliggende.

At inspirere til og støtte op om aktiviteter i Aktivitetshuset.

 • § 4   Alle kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog træffe beslutning om at suspendere et medlem, der ikke går ind for eller modarbejder foreningens formål.

Beslutning om suspension skal godkendes på førstkommende generalforsamling med 2/3dels flertal.

 • § 5   Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årlig, senest i 4.kvartal.

Indkaldelse til generalforsamling skal med mindst 14 dages varsel offentliggøres på ”Aktivitetshusets” hjemmeside, i Væveren og ved opslag i ”Aktivitetshuset”.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indleveres skriftlig til formanden for bestyrelsen 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 • §6   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
 4. Kontingentfastsættelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 9.  

Formand vælges i lige årstal og kasserer i ulige årstal. Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

Valg gælder for 2 år, dog vælges suppleanter for 1 år. Suppleanter, der indtræder ved forfald, sidder i den periode, som den han/hun erstatter er valgt for. I år med ulige årstal er 3 medlemmer på valg, i år med lige årstal er 2 medlemmer på valg.

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. (jf. dog § 11) Dog kan kun medlemmer, der er fyldt 18 år og har betalt kontingent, afgive stemme.

 • § 7   Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 10 medlemmer fremsender skriftlig begrundet anmodning til formanden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at formanden har modtaget anmodningen. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel med angivelse af hvilket punkter, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling annonceres i lighed med ordinær generalforsamling.

 • § 8   Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med nærværende vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og i tæt kontakt med Aktivitetshusets ledelse , der til enhver tid har den afgørende indflydelse på programsætningen af aktiviteter. Aktivitetshusets leder deltager efter ønske i alle

møder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme

og i dennes fravær, næstformanden.  

Formand eller næstformand og kassereren kan i fællesskab tegne foreningen.

Der udarbejdes beslutningsreferat af alle møder.

Formanden kan nedsætte underudvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 • § 9   Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
 • § 10   Regnskabet går fra 1. juli - 30. juni. Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling. Det fastsatte kontingent forfalder til betaling efter generalforsamlingen og gælder for 1 år.
 • § 11   Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, og skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Opløsning af foreningen kan finde sted når den er vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på en ordinær generalforsamling, og vedtaget med almindeligt flertal på en følgende ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 4 uger efter.

Sidste generalforsamling beslutter hvad foreningens midler skal anvendes til. Dog skal eventuelle midler gives til aktiviteter i Aktivitetshuset.

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 2015, og senest ændret ved generalforsamlingen den 20. september 2018.

Formand                                                                               Dirigent

--------------------                                                                ----------------------

 

Aktivitetshusets Venner

Generalforsamling torsdag 20. september 2018 kl. 14.00 i Aktivitetshusets festsal

Referat

Formanden Evald Andersen bød velkommen til de ca. 50 fremmødte og tog straks fat på dagsordenens

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslog Lena Just Lund som dirigent og Hanne Vestmar som referent. Begge blev valgt. Dirigenten takkede for valget og indledte med at læse dagsordenen højt og samtidig konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter hun gav ordet til formanden.

Pkt. 2 Formandens beretning: Evald Andersen gennemgik sin skrevne beretning, som er vedlagt referatet. Kommentar fra Dan Nedensgaard: det er ikke vanskeligt at ændre regnskabsåret til kalenderåret – kassereren behøver ikke gennemgå regnskabet, når formanden nævner de fleste poster – medlemmerne udstyres med et medlemskort, så de ved, om de er medlemmer eller ej. Beretningen vedtaget med applaus!

Pkt. 3 Revideret regnskab fremlægges til godkendelse: Else Fadum foretog en hurtig gennemgang af div. poster, og regnskabet godkendtes uden nogle kommentarer.

Pkt. 4 Kontingentfastsættelse: Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150 kr. årligt. Godkendt!

Pkt. 5 Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag fra medlemmerne, men formanden begrundede bestyrelsens ønske om vedtægtsændring af § 2 med en mulig årlig afgift på 3000 kr. til BankNordik. Bestyrelsen ønskede at skifte til et pengeinstitut, der ikke var ublu i sit krav for at opbevare foreningens midler, og hvor der kunne afleveres kontanter. Kommentarer fra medlemmerne: Paul Erik Gjerka mente, det kun var private, der skulle betale så meget – Klavs Voss kendte godt til disse høje gebyrer – Søren Arnbo mente, at en bank var til at forhandle med og kom desuden ind på mobile pay og ingen bankindbetalinger overhovedet – Ib Hartvig Petersen indvendte, at det var alt for besværligt, og ville ingen få betalt kontingent – Evald Andersen supplerede med, at det koster 87,50 i kvartalet i BankNordik. Generalforsamlingen vedtog at følge bestyrelsens ændringsforslag af § 2, som herefter lyder:

Foreningen er stiftet den 27. august 2010

Indmeldelse i Støtteforeningen sker ved henvendelse til Informationen i Aktivitetshuset og indbetaling til den bank, som bestyrelsen har truffet aftale med. Navn, adresse og evt. mailadresse bedes meldt til Informationen ved indmeldelse.

Medlemmer fornyer deres medlemskab ved indbetaling af kontingent til den bank, som bestyrelsen har truffet aftale med.

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Uden modkandidater genvalgtes Evald Andersen og Brita Baumann for en toårig periode. Som suppleanter valgtes Erna Carlsen og Henning B. Christensen for en etårig periode, da Børge Jensen og Peder Roikjer ikke ønskede genvalg.

Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant: Dan Nedensgaard genvalgtes som revisor og Ib Hartvig Petersen som revisorsuppleant uden modkandidater – hver for en etårig periode.

Pkt. 8 Eventuelt: Formanden takkede Børge Jensen for hans store arbejde og indsats siden foreningens start i 2010 og overrakte et par flasker, ligeledes tak til Peder Roikjer, som desværre ikke kunne være til stede – og tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen – også ledsaget af et par flasker.

Hanne Berthelsen takkede alle fremmødte for at være med til at få hjulene til at rulle og for påskønnelsen af Huset – takkede bestyrelsen for opbakningen til aktiviteterne.

Bruno Pedersen spurgte, om vi havde læst Ole Petersens indlæg i Dragør Nyt om fremtidsperspektiverne for Aktivitetshuset, for det var bedrøvelige toner. Vi måtte tage til genmæle og meddele beslutningstagerne, at de havde fat i noget forkert. Hertil replicerede Birthe Ljungberg, at hun havde lyst til at skrive et indlæg med overskriften: Lad os få gabestokken igen – den skulle bruges til dem, der vil ødelægge vores gode hus. Men hun var bange for at få ørerne i maskinen, så hun var ikke sikker på, hun turde. Paul Erik Gjerka oplyste om de meget dyre lån i forbindelse med etableringen af Huset for 30 år siden og foreslog en indsigelse over for boligselskabet. Hanne Berthelsen kunne oplyse, at kommunen er ude i en sparerunde og har fået fortaget en analyse af samtlige lokaler, for at de kan bruges så effektivt som muligt. Analysefirmaet har kun skullet tage stilling til bygninger og lokaler – ikke indholdet i dem – hvorefter firmaet har meldt tilbage til politikerne. Der er intet vedtaget, og ingen politikere er kommet med nogle forslag. Der foreligger en rapport, som Brugerrådet er kommet med et høringssvar på.

Til slut takkede dirigenten generalforsamlingen for god ro og orden.

Referent

Hanne Vestmar

Dragør, 20. september 2018

 

Formandens beretning 2018.

Kære Alle. Jeg er glad for at kunne byde jer alle velkommen til Støtteforeningens ordinære generalforsamling 2018.

Rigtig mange har meldt sig ind i støtteforeningen, og det er vi i bestyrelsen rigtig glade og taknemlige for. Uden jeres støtte var der ikke nogen forening.

Vort slogan er blevet: ”En støtte til os – er en støtte til jer”.

Der er 263 (224) medlemmer, som har betalt kontingent i regnskabsåret 2017/18. Det er lidt uoverskueligt for medlemmerne, om de har betalt kontingent eller ej, da vi kører med skævt regnskabsår. Regnskabsåret begynder den 1. juli og slutter den 30.juni.

Jeg skriver ud til alle, der indbetaler penge til støtteforeningen og takker for støtten. På den måde kan I følge lidt med i, om pengene er nået frem eller ej. Når sommeren er forbi og aktiviteterne begynder, er det tid til at forny jeres medlemskab af foreningen. Det er en god rettesnor, hvis I kan huske den.

Igen i år afholder vi generalforsamlingen så tidligt, at vi kommer tættere på sæsonbegyndelsen af aktiviteterne i huset. Skulle nogen af jer sidde inde med gode ideer til nye aktiviteter, som støtteforeningen kan hjælpe i gang med økonomisk støtte, er der god lejlighed til at komme frem med det.

I årets løb har vi holdt 5 bestyrelsesmøder. På det første møde efter generalforsamling konstituerede vi os på følgende måde: Jeg fortsatte som formand, Hanne Vestmar, som næstformand, Else Fadum, som kasserer, Jacob Løve, som sekretær og Brita Baumann som bestyrelsesmedlem. Suppleanterne Børge Jensen og Peder Roikjer har deltaget i alle bestyrelsesmøderne.

I det forløbne regnskabsår 2017/18 har vi haft den glæde, at vi næsten har kunnet støtte alle ansøgninger.

Hvad har vi så støttet? I noterne til regnskabet kan I se alt det, som vi har ydet støtte til i regnskabsåret. Jeg vil dog lige nævne nogle enkelte poster. Den største post var kr. 40.000,00 til glasovn. Sidste år nævnte jeg, at vi havde stillet garanti overfor Aktivitetshuset på dette beløb, således at Hanne kunne sætte projektet i gang. Velux-fonden havde bevilliget kr. 30.000,00. Det hele kostede således kr. 70.000,00.

Til frivillig fredag sidste år, blev der indkøbt flag/t-shirts. Kommunen blev søgt om penge til denne udgift, men det blev afslået, og derfor endte regningen hos os.

Vi har også stillet garanti for kr. 26.000,00 til nyt løbebånd. En dag i det tidlige forår, var der en del gummismuld bag det ældste løbebånd, og jeg tænkte straks, nu var båndet færdigt. Vi har haft det i ca. 10 år, og det var brugt, da det blev købt. Jeg lavede en ansøgning til bestyrelsen, og vi blev enige om, at vi havde penge til et nyt.

Jeg fejede smuldet op bag båndet, og efter nogle dage, hvor det stadig kørte, skete der ikke noget. Det var falsk alarm. En bruger havde haft et par træningssko, hvor sålen var gået i opløsning. Båndet kører stadig, men vi har bevilliget penge til et nyt. Jeg følte mig lidt snydt, men vi skal vel glæde os over, at det gamle bånd stadig fungerer.

Når vi kommer til regnskabet, kan I se, at forbrug og indkomne penge næsten passer sammen.

I efteråret 2016 fik foreningen også en stor donation på kr. 79.393,00 fra en nedlagt antenneforening. Det var meget overvældende med så mange penge, som bestyrelsen i antenneforeningen betænkte os med, og disse penge vil naturligvis efterhånden komme alle brugere af Aktivitetshuset til gode.

Vi har også i det nye regnskabsår bevilliget kr. 25.000,00 til indkøb af 15 nye borde. De koster i alt kr. 55.000,00 og Brugerrådet har penge til restbeløbet.

I marts måned 2018 afholdt foreningen BANKOSPIL i festsalen med stor succes. Jeg havde regnet med, at der ville komme ca. 50 ”spillere”, men det endte med, at der blev solgt 78 billetter. Der blev givet 2 plader på billetten, men mange købte ekstra spilleplader, og hele spillet endte med et overskud på kr. 3.521,50. Alle gevinster blev indkøbt eller foræret til støtteforeningen. Flot resultat.

Foreningen har også via loppemarkedet, der blev afholdt sidste efterår ved, at personalet i Informationen bestyrede et bord med forskellige ting opstillet i forhallen, fået rigtig mange penge ind. Mange har været rigtig flinke til at støtte op om dette loppemarked, og det er bl.a. gjort ved aflevering af rigtig fine og gode effekter. Salget af disse effekter gik strygende – ikke mindst på grund af de særdeles søde damer, der stod for hele arrangementet. Det skal I alle have rigtig mange tak for. Der indkom i alt kr. 9.362,00.

Igen i år vil vi lave loppemarked fra uge 42, og Informationen vil gerne modtage effekter til dette fra sidst i uge 41.

Der blev bl.a. også sidste år solgt nogle flotte fuglekasser, som Henning Matz fra træværkstedet lavede. Han gav en rigtig flot donation., idet støtteforeningen fik i alt kr. 1.730,00. Rigtig mange tak for det.

Som noget nyt, vil der blive afholdt auktion over 2 flotte fuglehuse og 2 skohorn, som træværkstedet har doneret og malerholdet flot dekoreret. Kom og være med til at byde. Det indkomne beløb går direkte til støtteforeningen.

Nogle har også givet mere i kontingent end de kr. 150,00, der er minimumsbeløb. Det vil jeg også takke jer for.

Salg af effekter fra udstillings montrene i forhallen har også givet et fint tilskud til foreningen. Det er således, at sælgerne her giver 10% af salget til støtteforeningen. I den anledning vil jeg nævne, at vi også har bevilliget kr. 5.245,00 til indkøb af en nyt udstillingsskab. Beløbet kommer på regnskabet næste år.

Strikkepigerne har været særdeles flittige. De lavede deres egen bod over for Informationen og solgte løs af strikvarerne. Et fantastisk initiativ og det har indbragt et betydeligt beløb, og de donerede i alt kr. 1500,00 til foreningen.

I uge 41 afholder ”strikkepigerne” igen salg af deres produkter, og de er altid søde til at donere penge til støtteforeningen.

Alt i alt har rigtig mange vist os støtte i det forløbne år. Det er vi i bestyrelsen meget taknemlige for, ligesom jeg håber, at dem der har nydt godt af jeres støtte også skønner på dette.

Vi håber naturligvis, at også mange nye i det kommende år vil melde sig ind i foreningen, og at alle nuværende medlemmer vil forny deres medlemskab.

Sidste år satte vi som mål, at foreningen i år ville nå 250 medlemmer, der havde indbetalt kontingent, og det nåede vi med 263 indbetalinger.

Vort nye mål er 300 betalende medlemmer, og det håber jeg/vi at I alle vil hjælpe os med. Det er ikke alene for pengenes skyld, men også det sammenhold der er i, at brugerne af huset slutter sig sammen i en støtteforening, hvis formål er at gøre Aktivitetshuset til et godt sted at komme.

Rigtig mange har også indbetalt kontingent for året 2018/19, så alt i alt tyder det på, at vi også i det kommende år kan yde tilskud til rigtig mange ting. I skal alle have tak for jeres støtte.

Til sidst vil jeg takke Hanne Berthelsen, personalet i Informationen, bestyrelsen og suppleanter for et godt og konstruktiv samarbejde i det forløbne år.

Evald Andersen

formand

 

 

                                                                        

Nyt fra støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner”.

Kære medlemmer.

Siden nytår har støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” støttet og betalt for følgende:

Bluser og flag til frivillig fredag sidste år. Regningen landede hos støtteforeningen, da ingen andre ville betale for det indkøbte. Frivillig fredag var en rigtig god dag med PR for Aktivitetshuset, og derfor besluttede bestyrelsen at betale beløbet.

Strikkeriet har fået betalt transport til Oslobåden, hvor de afleverede strikvarer til Grønlandske børn.

Ovn til glasværkstedet betalt med kr. 40.000,00. Det var et beløb, som støtteforeningen forinden indretningen gik i gang, havde bevilliget.

Stensliberne bevilliget penge til slibebånd og bor.

På nuværende er der ansøgning om spillekort til whist – og bridgeholdene.

Motionsrummet har ansøgt om penge til nyt løbebånd.

De sidste ansøgninger vil blive behandlet på bestyrelsesmødet den 14. marts 2018. Har I nogle ønsker til jeres aktiviteter, kan I nå at sende en ansøgning til støtteforeningen inden denne dag.

Jeg vedhæfter en fil vedrørende bankospil. Støtteforeningen håber, at I vil støtte op om dette arrangement, så vi sammen kan få et par hyggelige timer.

Alle er velkomne, så inviter venner og naboer med til Aktivitetshuset.

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen, formand

 

 

BANKOSPIL

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” afholder bankospil

søndag d. 18. marts kl. 13

i Aktivitetshusets festsal, Wiedergaarden 2, Dragør.

Billet, inkl. 2 plader koster 50 kr. og købes i informationen (begrænset deltagerantal)

Præmier: Støtteforeningen indkøber gevinster, og der bliver gevinst ved:

1 række, 2 rækker på samme plade og til sidst gevinst på en fuld plade. Er der flere med banko samtidigt, bliver der trukket lod mellem vinderne.

Der bliver ikke samlet gevinster ind hos de handlende i byen, men udelukkende indkøbt gevinster i form af kaffe, vin, chokolade og gavekort.

Ideen med bankospil en søndag er, at vi gerne vil lave lidt underholdning for pensionisterne i Dragør. Alle er dog velkomne, så inviter venner og pårørende med.

Der bliver mulighed for at købe vand og øl til cafeens priser, idet denne omsætning går til cafeen.

Vi glæder os til at se rigtig mange til dette arrangement, og bliver det en succes, vil det blive gentaget senere.

De bedste hilsner fra bestyrelsen

Evald Andersen, formand

 

 

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 27. september 2017 kl. 1400 i

Wiedergårdens festsal med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Formandens beretning.

 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. (Regnskabsåret går fra 1. juli 2016 til 30. juni 2017).

 4. Kontingentfastsættelse.

  5.   Indkomne forslag.

  6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (På valg er Paul-Erik Gjerka, der ikke ønsker genvalg, Else Fadum og Jacob Løve, der begge er villige til genvalg. Suppleanter er Børge Jensen og Hanne Vestmar. Der begge genopstiller, idet Hanne Vestmar opstiller til bestyrelsen.)  

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.        

  8.   Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer er særdeles velkomne til generalforsamlingen. Der vil blive serveret kaffe og kage, og ønsker man at deltage i dette, er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig, for at der er nok til alle. Tilmelding i Informationen.

Indmeldelse i ”Aktivitetshusets Venner” kan ske ved at indbetale kontingent kr. 150,00 til BankNordik, Dragørhjørnet, konto nr. 6508 3053036022. Husk at påføre navn.

Folder med indmeldelsesblanket findes i Infostativ og kan i udfyldt stand afleveres i Informationen på Wiedergården. Informationen modtager også gerne indmeldelsesbeløbet.

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen, formand

E-mailadr.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. -   Tlf. 3294 4252

”Aktivitetshusets venner”.

Kære medlemmer af støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner”.

På bestyrelsesmøde den 17. marts 2017 blev der behandlet en del ansøgninger om indkøb af materiel og ansøgninger om tilskud til ture mv.

Stensliberne fik bevilliget kr. 1.894,50 til renovering af deres maskiner.

Knogletræning fik bevilliget kr. 417,00 til bolde.

Speakers Corner fik kr. 720,00 til indkøb af vingaver til foredragholdere, der kommer udefra.

3-D-kort gruppen fik bevilliget kr. 2.110,00 til indkøb af ny maskine til udstansning af kort.

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” har tidligere haft den indstilling, at vi kun støttede aktiviteter, der foregår i Aktivitetshuset og indkøb af effekter, der forbliver her. På bestyrelsesmødet blev det besluttet, at vi forsøgsvis for resten af regnskabsåret 2016/17 afsatte kr. 5.000,00 til aktiviteter/ture ud af huset.

Havegruppen fik derfor af dette beløb bevilliget kr. 1.000,00 til deres tur til ”CPH Garden”.

Bordtennis afd. fik bevilliget kr. 1.500,00 som tilskud til leje af bus i forbindelse med, at 20 spillere skal til Odense og spille bordtennis.

Der er således lidt tilbage af de afsatte penge, hvis andre har planer om ture ud af huset.

Hanne Berthelsen oplyste på mødet, at der arbejdes på etablering af et glasværksted i kælderen. Omkostningerne hertil søges hos Velux-fonden, men skulle dette glippe, anmodede Hanne om, at støtteforeningen på forhånd ville give tilsagn om støtte til dette projekt. Bestyrelsen besluttede, at de i den situation ville yde støtte, hvis alt andet glippede.

Hanne oplyste også, at der flere gange havde været problemer med teknikken i Den lille gymnastiksal, og at hun ville kontakte forhandleren, der havde leveret udstyret og bede ham sætte et andet anlæg op, der var mere brugervenligt. Støtteforeningen lovede, at de ville støtte et evt. nyt indkøb af DVD-afspiller.

Dette til jeres orientering om bestyrelsens seneste arbejde.

----------------------------------------------

Tidligere i regnskabsåret har bestyrelsen betalt for ny kørestol til besøgsvennerne, 4 nye bademåtter til motionsafdelingen, nye spillekort til whistholdet, bridgeholdet og L’hombre-holdet, katalog til frimærkeholdet, lim til decoupageholdet og DVD til pilatesholdet.

På bestyrelsens vegne.

Med venlig hilsen                        

Evald Andersen, formand

 

 

Kære medlemmer!

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Tak for jeres støtte og medlemskab i året 2016/17. Det er en glæde for bestyrelsen, at I alle har vist os jeres støtte ved at melde jer ind i foreningen.

Ved generalforsamlingen den 28. september 2016 blev det besluttet, at kontingentet for 2016/17 (regnskabsåret går fra 1/7-30/6) fortsat er kr. 150,00.

Bestyrelsen vil også takke alle jer, der er kommet med rigtig mange gode effekter til vort lille loppemarked, der med en stor arbejdsindsats fra personalet i Informationens side har været en rigtig god forretning for støtteforeningen og dermed for brugerne af Aktivitetshuset.

Strikkeholdet har også været flittige og doneret rigtig mange effekter, der blev solgt i løbet af ingen tid.

Træværkstedet har sat en stor produktion af fuglekasser i gang, og disse bliver solgt af Informationen, og en del af salgsprisen går til støtteforeningen.

Da der har været flere donationer bl.a. fra ÆldreSagen i Dragør og den nedlagte Kabel- og Antenneforening, har støtteforeningen fået rigtig mange penge, som vi vil bruge til støtte for alle de gode initiativer, der er i Aktivitetshuset.

Siden den 1/7-2016 har støtteforeningen ydet penge til følgende:

Reparation af klaver, vægtskiver til body-pump gruppen, nyt løbebånd, nye instruktørbluser, katalog til frimærkeholdet, DVD til pilatesholdet, materiel til decoupageholdet og en kørestol til besøgsvennerne.

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen

 

 

Formandens beretning 2015.

Kære Alle. Jeg er glad for at kunne byde jer alle velkommen til Støtteforeningens ordinære generalforsamling.

Rigtig mange har meldt sig ind i støtteforeningen, og det er vi i bestyrelsen rigtig glade og taknemlige for. Uden jeres støtte var der ikke nogen forening.

Vort slogan er blevet: ”En støtte til os – er en støtte til jer”.

Der er 188 medlemmer, der har betalt kontingent i regnskabsåret 2015/16. Det er lidt uoverskueligt for medlemmerne, om de har betalt kontingent eller ej, da vi kører med skævt regnskabsår. Regnskabsåret begynder den 1. juli og slutter den 30.juni.

Jeg skriver ud til alle, der indbetaler penge til støtteforeningen og takker for støtten. På den måde kan I følge lidt med i, om pengene er nået frem eller ej. Når sommeren er forbi, er det tid til at forny jeres medlemskab af foreningen. Det er en god rettesnor, hvis I kan huske den.

I år har vi fremrykket generalforsamling, så kommer vi tættere på begyndelsen af aktiviteterne i huset.

I årets løb har vi holdt 4 bestyrelsesmøder. På det første møde efter generalforsamling konstituerede vi os på følgende måde: Jeg fortsatte som formand, Poul Erik Gjerka, som næstformand, Else Fadum, som kasserer, Jacob Løve, som sekretær og Brita Baumann som bestyrelsesmedlem. Suppleanterne Børge Jensen og Hanne Vestmar deltager i alle bestyrelsesmøderne

I det forløbne regnskabsår 2015/16 har vi haft den glæde, at vi næsten har kunnet støtte alle ansøgninger med hele det ansøgte beløb.

Hvad har vi så støttet?

Indkøb af 2 skæremaskiner til henholdsvis fletterigruppen ved Elsemarie Poulsen og 3D kort ved Brita Baumann. Skæremaskinerne bruges til at skære papir til deres aktiviteter. Whistholdet, ved Kirsten Borg, fik nye spillekort. Tilskud til indkøb af nyt udstyr i Metalværkstedet ved Bjarne K. Poulsen. Maling og tegningsholdet ved Jytte Petersen har fået penge til indkøb af bøger. Body fit/step/zumba har fået penge til indkøb af DvD m.v. Bogbinderholdet ved Vera Clausen har fået penge til lim. Sy holdet ved Annette Elmstrøm er blevet bevilliget penge til en ny symaskine yderligere. Vi har tidligere betalt for en symaskine. Videoholdets maskine gik pludselig i stykker, så de fik bevilliget penge til nyt udstyr.

Vi har også ydet tilskud til inspirationsturen for aktivitetslederne. Rummet ved massagestolene er blevet shinet op med billeder på dørene og en ”himmel”. Rummet var et tidligere skyllerum og trængte virkelig til en forandring.

Når vi kommer til regnskabet, kan I se, at forbrug og indkomne penge næsten passer sammen.

Af note 3 til regnskabet kan I se beløbsstørrelserne, der er ydet.

Mange har været rigtig flinke til at støtte op om foreningen, og det er bl.a. gjort ved aflevering af effekter til loppemarkedet. Salget af disse effekter gik strygende – ikke mindst på grund af de særdeles søde damer, der stod for hele arrangementet. Det skal I alle have rigtig mange tak for. Ole Olsen stillede også op med eget bord, og alle indkomne penge gik ubeskåret til foreningen. Der blev bl.a. solgt nogle flotte fuglekasser.

Nogle har også givet mere i kontingent end de kr. 150,00, der er minimumsbeløb. Det vil jeg også takke jer for.

Salg af effekter fra udstillings montrene i forhallen har også givet et fint tilskud til foreningen. Det er således, at sælgerne betaler 25% af salget til støtteforeningen.

Alt i alt – har rigtig mange vist os støtte i det forløbne år. – Vi håber naturligvis, at også mange i det kommende år vil melde sig ind i foreningen, og at alle nuværende medlemmer vil forny deres medlemskab.

I det kommende regnskabsår ser det også rigtig godt ud. Strikkepigerne har været særdeles flittige, idet de besluttede i foråret, at de ville strikke ting til loppemarkedet, men desværre blev loppemarkedet aflyst. Hvad gjorde de flinke piger så – De lavede deres egen bod over for Informationen og solgte løs af strikvarerne. Et fantastisk initiativ og det har indbragt et betydeligt beløb. Informationen har taget initiativ til et mini loppemarked med de effekter, der ikke blev solgt sidst, og det har også givet et rigtig fint beløb til foreningen.

Rigtig mange har også indbetalt kontingent for året 2016/17, så alt i alt tyder det på, at vi også i det kommende år kan yde tilskud til rigtig mange ting. I skal alle have tak for jeres støtte.

Til sidst vil jeg takke Hanne Berthelsen, personalet i Informationen, bestyrelsen og suppleanter for et godt og konstruktiv samarbejde i det forløbne år.

Evald Andersen

formand

 

 

”Aktivitetshusets Venner”

Generalforsamling onsdag den 28.september 2016, kl. 14.00, i Aktivitetshusets festsal.

Referat:

Formanden Evald Andersen bød velkommen til de 54 fremmødte og startede herefter med dagsordenen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent:

Benny Bøgvald Pedersen blev valgt som dirigent og Jacob Løve som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved

annoncering i ”Væveren” samt ved opslag i Aktivitetshuset, på husets hjemmeside og på mail til de medlemmer, som havde opgivet mailadresse.

 1. Formandens beretning:

Formanden oplæste sin skrevne beretning, som er vedlagt referatet.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer og spørgsmål.

 1. Revideret regnskab blev fremlagt til godkendelse:

Kassereren Else Fadum fremviste regnskabet på storskærm og gennemgik tallene punkt for punkt. Få kommentarer, som blev besvaret af kassereren og formanden, hvorefter regnskabet blev godkendt.

 1. Kontingentfastsættelse:

Formanden foreslog uændret kontingent på kr. 150,00. Godkendt.

 1. Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Herefter fremførte formanden udvalgte børneudsagn om deres forældre og bedsteforældre.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg var Evald Andersen og Brita Baumann samt som suppleanter Børge Jensen og Hanne Vestmar. Alle var villige til genvalg og blev valgt.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant:

På valg var Dan Nedensgaard, der var villig til genvalg og blev valgt.

Peder Roikjer var revisorsuppleant, men ønskede ikke genvalg. Som ny revisorsuppleant blev Ib Hartvig Petersen valgt.

 1. Eventuelt:

Claus Ehlers tilbød foreningen et antal eksemplarer af sin nyudkomne bog om lodsen Hans Bach Jeppesen, med henblik på videresalg til medlemmerne. Bogen koster kr. 150,00, og heraf går kr. 50,00 til foreningen. Bogen kan bestilles ved henvendelse til formanden Evald Andersen eller kassereren Else Fadum. Desuden tilbød Claus Ehlers også at holde et foredrag om selvsamme lods.

Formanden tilbød billetter til Folketeatrets forestilling ”Frk. Nitouche” i Grøndalscentret.

Hanne Berthelsen sagde 1000 tak til bestyrelsen og medlemmerne for deres opbakning til huset.

Formanden sluttede af med at sige tak til Claus Ehlers og de fremmødte samt til dirigenten, som fik en flydende erkendtlighed.

Generalforsamlingen sluttede kl. 14.45.

p.f.v.                                                                                         Dirigent

Jacob Løve, sekretær.                                                             

                                                                                                 Benny Bøgvald Pedersen

 

 

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 28. september 2016 kl. 1400 i

Wiedergårdens festsal med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. (Regnskabsåret går fra 1. juli 2015 til 30. juni 2016).
 4. Kontingentfastsættelse.

5.   Indkomne forslag.

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (På valg er Evald Andersen og Brita

     Baumann. Suppleanter er Børge Jensen og Hanne Vestmar. Alle er villige til genvalg.)  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.        

8.   Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ved generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage, hvorfor tilmelding er ønskelig. Tilmeldingsliste ligger i Informationen.

Indmeldelse i ”Aktivitetshusets Venner” kan ske ved at indbetale kontingent kr. 150,00 til BankNordik, Dragørhjørnet, konto nr. 6508 3053036022. Husk at påføre navn.

Folder med indmeldelsesblanket findes i Infostativ og kan i udfyldt stand afleveres i Informationen på Wiedergården. Informationen modtager også gerne indmeldelsesbeløbet.

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen, formand

E-mailadr.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   Tlf. 32944252

 

Formandens beretning 2015.

Kære Alle. Jeg er glad for at kunne byde jer alle velkommen til Støtteforeningens ordinære generalforsamling.

Efter at brugerbetalingen er bortfaldet har rigtig mange af jer meldt sig ind i støtteforeningen, og det er vi i bestyrelsen rigtig glade og taknemlige for. Uden jeres støtte var der ikke nogen forening.

Vort slogan er blevet: ”En støtte til os – er en støtte til jer”.

Der er 135 medlemmer, der har betalt kontingent i regnskabsåret 2014/15. Det er lidt uoverskueligt for medlemmerne, om de har betalt kontingent eller ej, da vi kører med skævt regnskabsår. Regnskabsåret begynder den 1. juli og slutter den 30.juni. Næste år vil vi prøve at holde generalforsamling i 3. kvartal i stedet for 4. kvartal. Så kommer vi lidt tættere på års afslutningen, og på begyndelsen af aktiviteterne i huset.

I årets løb har vi holdt 4 bestyrelsesmøder. På det første møde efter generalforsamling konstituerede vi os på følgende måde: Poul Erik Gjerka, næstformand, Børge Jensen, som kasserer, Jacob Løve, som sekretær og Brita Baumann som bestyrelsesmedlem.

I det forløbne regnskabsår 2014/15 har vi haft den glæde, at vi næsten har kunnet støtte alle ansøgninger med hele det ansøgte beløb.

Vi måtte give afslag på Jacobs ansøgning om portotilskud til Diabetesforeningens lokalforening. Vi fandt, at det var uden for vores målområde, selvom det var til et godt formål.

Hvad har vi så støttet?

Indkøb af digitalkamera til fotogruppen, tilskud til ny dug på billardbordene, støtte til indkøb af nyt løbebånd, indkøb af slibebånd og savklinge til stensliberholdet, video-gruppen har fået udstyr, les lanciers har fået tørklæder, Ipad-holdet har fået en ny ipad til undervisningsbrug, der er givet tilskud til aktivitetsledernes inspirationstur. Der er givet tilsagn om støtte for forskønnelse i rummet med massagestolene. Hanne Berthelsen har fået udarbejdet forslag, men der er som bekendt ikke sket noget endnu.

Af note 3 til regnskabet kan I se beløbsstørrelserne, der er ydet.

Mange har været rigtig flinke til at støtte op om foreningen, og det er bl.a. gjort ved aflevering af effekter til loppemarkedet. Salget af disse effekter gik strygende – ikke mindst på grund af de særdeles søde damer, der stod for hele arrangementet. Det skal I alle have rigtig mange tak for.

Nogle har også givet mere i kontingent end de kr. 150,00, der er minimumsbeløb. Det vil jeg også takke jer for.

Salg af effekter fra  udstillings montrerne i forhallen har også givet et fint tilskud til foreningen. Det er således, at sælgerne betaler 25% af salget til støtteforeningen

Alt i alt – har rigtig mange vist os støtte i det forløbne år. – Vi håber naturligvis, at også mange i det kommende år vil melde sig ind i foreningen, og at alle nuværende medlemmer vil forny deres medlemskab.

Til sidst vil jeg takke Hanne Berthelsen, bestyrelsen og suppleanter for et godt og konstruktiv samarbejde i det forløbne år.

Evald Andersen

formand


Dragørs Aktivitetshus - Wiedergården 2, 2791 Dragør - CVR: 12881517  Tlf.: 3289 0291