DRAGØRS AKTIVITETSHUS, WIEDERGÅRDEN...

...for din sundhed!

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner”

 

afholder ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 20. september 2018 kl. 1400 i

 

Aktivitetshusets festsal med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. (Regnskabsåret er fra 1. juli 17 til 30. juni 18).
 4. Kontingentfastsættelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (På valg er Evald Andersen og Brita Baumann, der begge er villige til genvalg. Suppleanterne Børge Jensen og Peder Roikjer ønsker ikke genvalg.)
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Alle medlemmer er særdeles velkomne til generalforsamlingen. Der vil blive serveret kaffe og kage, og ønsker man at deltage i dette, er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig, for at der er nok til alle.

 

Tilmelding i Informationen.

 

Indmeldelse i støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” kan ske ved at indbetale kontingent kr. 150,00 til BankNordik, Dragørhjørnet, konto nr. 6508 3053036022. Husk at påføre navn.

 

Folder med indmeldelsesblanket findes i Infostativ og kan i udfyldt stand afleveres i Aktivitetshusets Information. Informationen modtager også gerne indmeldelsesbeløbet kontant.

 

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen, formand

E-mailadr.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   Tlf. 32944252 Mobil: 60857307.

 

 

 

 

 

 

 

 Udklip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra støtteforeningen ”Aktivitetshusets venner”.

Kære medlemmer!

Siden generalforsamlingen den 27. september 2017 har bestyrelsen holdt 2 møder, og herunder behandlet en del ansøgninger om penge til forskellige aktiviteter.

Der er således bevilliget penge til følgende:

Et stort beløb afsat til indkøb af materiel til glasværkstedet, der er blevet indrettet i kld.

2 kataloger til frimærkeholdet.

Køkkenudstyr til det ny køkken.

Printer til IT-holdet.

Glasskab til udstilling i Informationen.

Lim til decoupageholdet

Udstyr i forbindelse med ”Frivillig Fredag”.

Tilskud til bus i forbindelse med Alsangs tur til Sverige.

Indkøb af udstyr til stensliberværkstedet.

Kørselsgodtgørelse til ”strikkepigernes” aflevering af strikvarer ved Oslo færgen.

Udstyr til IT Workshop.

Reparationsmateriel til motionsrummets maskiner.

Det har været en stor glæde for bestyrelsen, at vi har kunnet yde støtte til alle disse aktiviteter. Uden støtteforeningens midler ville det ikke have været muligt at få nogle af aktiviteterne i gang eller vedligeholde de meget brugte maskiner.

Bestyrelsen håber, at alle jer, der endnu ikke har fornyet jeres medlemskab af støtteforeningen eller meldt jer ind i foreningen, vil gøre dette i det nye år. Uden jeres støtte, er vi ingen forening, og uden en støtteforening til Aktivitetshuset, vil mange af vore aktiviteter stoppe eller køre på en helt anden måde.

Til sidst vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og helsebringende nytår.

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen, formand

 

---------------------------------------------------------

 

”Aktivitetshusets Venner”

Generalforsamling onsdag den 27.september 2017, kl. 14.00, i Aktivitetshusets festsal.

Referat:

Formanden Evald Andersen bød velkommen til de ca. 50 fremmødte og begyndte herefter med at udpege 2 stemmetællere: Jørgen Ø. Hansen og Ib Hartvig Petersen. Herefter tog formanden hul på dagsordenens pkt. 1, og foreslog Poul H. Rasmussen som dirigent og Jacob Løve som referent. Ingen modkandidater.

Poul H. Rasmussen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Han bad, af hensyn til referenten om, at folk nævnte deres navn, når de ville sige noget. Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen og endte med at give ordet til formanden for årets beretning.

 

  1. Formandens beretning:

 

Evald Andersen oplæste sin skrevne beretning, som er vedlagt referatet.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer og spørgsmål med applaus.

 

  1. Revideret regnskab blev uddelt, og kassereren Else Fadum gennemgik tallene punkt for punkt på storskærm. Jette Roikjer og Ib Hartvig Petersen spurgte til instruktørbluser, som figurerede 2 steder i regnskabet. Formanden replicerede med, at de var indkøbt af 2 omgange, og at der var kommet nye (flere) instruktører til i huset. Ib Hartvig Petersen spurgte også til posten om et TV til gymnastiksalen. Formanden svarede, at det ikke var et TV men en DVD-afspiller og forstærker, som tilknyttes TV-et. Winnie Walløe var imod posten på kr. 5.000,00 til aktiviteter uden for huset (studietur) og mente, at der kun skulle gives støtte til aktiviteter i huset (tilbehør m.m.). Endvidere ønskede Winnie Walløe en liste i regnskabet over, hvad de enkelte gruppetilskud var søgt til. Formanden replicerede, at det var vigtigt, at grupper kunne deltage i besøg/turneringer uden for huset og så længe, der var penge i puljen (kr. 5.000,-), kunne det lade sig gøre. Bordtennisholdet havde været til turnering i Odense, og Havegruppen på inspirationstur i Valby-Parken, og havde kun fået et tilskud til indgangsbilletterne. Lene Wettergreen syntes bestemt, at bordtennisholdet skulle have mulighed for at komme ud og deltage i turneringer rundt i landet. Jann Vestergaard mente, at bestyrelsen var voksen nok til at vurdere ansøgningerne. Peder Roikjer udtalte, at vi må stole på bestyrelsen. Herefter blev regnskabet godkendt med applaus.

 

 

  1. Kontingentfastsættelse: Formanden oplyste at bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 150,00. Blev godkendt.

 

 

  1. Indkomne forslag:

 

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

På valg var Poul-Erik Gjerka, som ikke ønskede genvalg, mens Else Fadum og Jacob Løve var villige til genvalg. Som suppleanter var Børge Jensen og Hanne Vestmar på valg. Børge Jensen var kun villig til genvalg som suppleant, mens Hanne Vestmar ønskede at stille op til bestyrelsen. Inden generalforsamlingen havde formanden fået henvendelse fra Peder Roikjer og Erik Christensen, som ønskede at kandidere til bestyrelsen. Der var fremstillet en stemmeseddel med alle seks navne, som blev uddelt til de tilstedeværende. Dirigenten oplyste, at der først skulle stemmes til bestyrelsesposter, og at der kun måtte sættes kryds ud for 3 navne. Under stemmeoptællingen blev der serveret kaffe og kage.

Resultatet af denne stemmeafgivning blev, at Else Fadum, Hanne Vestmar og Jacob Løve var valgt til bestyrelsen, for en 2årig periode. Herefter skulle der vælges 2 suppleanter imellem de 3 andre navne.

Ny stemmeseddel blev uddelt, og dirigenten oplyste, at der kun måtte sættes kryds ud for 2 navne. Under følgende stemmeoptælling underholdt formanden med sjove udsagn fra børn om deres forældre og bedsteforældre.

Resultatet af dette valg blev at Peder Roikjer blev valgt som 1.suppleant og Børge Jensen som 2.suppleant, begge for 1år.

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant: På valg var Dan Nedensgaard, der var villig til genvalg og blev genvalgt. Som revisorsuppleant var Ib Hartvig Petersen på valg og blev genvalgt.

 

 

  1. Eventuelt:

 

Finn Karger ville gerne have en tilkendegivelse om det med tilskud til aktivitet uden for huset. Annette Høgsted mente, at det måtte være bestyrelsens opgave. Poul-Erik Gjerka påpegede, at det er et udadvendt hus, som er åbent for alle. Der er mange udefra, som kommer på besøg, og at deltage uden for huset er reklame for huset. Peder Roikjer udtalte, at besøg andre steder er vort hus udadtil. Der er tit folk fra hele verdenen som besøger os.

Gitte Lund mente, at Winnie Walløes kommentar var blevet misforstået. (Winnie Walløe var gået til et andet møde og kunne derfor ikke replicere). Vagn Ekstrøm Larsen udtrykte utilfredshed med måden kandidater til valget var blevet opstillet på og mente, der burde være spurgt til mulige andre kandidater i salen. Formanden beklagede, at det var en fejl. Naturligvis skulle der have været spurgt til andre kandidater. Ellers havde Vagn Ekstrøm Larsen kun ros til alle med tillidsposter.

Vagn Ekstrøm Larsen var også utilfreds med ventelisteordningen.

Hanne Berthelsen bad om ordet og takkede med 3x1000 tak til bestyrelsen og medlemmerne for deres opbakning til huset. Det er dejligt når der kommer en ny person der vil starte en aktivitet op.

Herefter erklærede Poul H. Rasmussen generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden, og gav ordet til formanden.

Formanden takkede Poul-Erik Gjerka for samarbejdet i bestyrelsen og overrakte en vingave. Formanden takkede herefter Poul H. Rasmussen for dirigenthvervet og overrakte en vingave.

Jacob Løve, sekretær.                                        Poul H. Rasmussen, dirigent

                                Evald Andersen, formand

 

Formandens beretning 2017.

Kære Alle. Jeg er glad for at kunne byde jer alle velkommen til Støtteforeningens ordinære generalforsamling 2017.

Rigtig mange har meldt sig ind i støtteforeningen, og det er vi i bestyrelsen rigtig glade og taknemlige for. Uden jeres støtte var der ikke nogen forening.

Vort slogan er blevet: ”En støtte til os – er en støtte til jer”.

Der er 224 medlemmer, der har betalt kontingent i regnskabsåret 2016/17. Det er lidt uoverskueligt for medlemmerne, om de har betalt kontingent eller ej, da vi kører med skævt regnskabsår. Regnskabsåret begynder den 1. juli og slutter den 30.juni.

Jeg skriver ud til alle, der indbetaler penge til støtteforeningen og takker for støtten. På den måde kan I følge lidt med i, om pengene er nået frem eller ej. Når sommeren er forbi, er det tid til at forny jeres medlemskab af foreningen. Det er en god rettesnor, hvis I kan huske den.

Igen i år afholder vi generalforsamlingen så tidligt, at vi kommer tættere på sæsonbegyndelsen af aktiviteterne i huset. Skulle nogen af jer sidde inde med gode ideer til nye aktiviteter, som støtteforeningen kan hjælpe i gang med økonomisk støtte, er der god lejlighed til at komme frem med det.

I årets løb har vi holdt 5 bestyrelsesmøder. På det første møde efter generalforsamling konstituerede vi os på følgende måde: Jeg fortsatte som formand, Poul Erik Gjerka, som næstformand, Else Fadum, som kasserer, Jacob Løve, som sekretær og Brita Baumann som bestyrelsesmedlem. Suppleanterne Børge Jensen og Hanne Vestmar har deltaget i alle bestyrelsesmøderne.

I det forløbne regnskabsår 2016/17 har vi haft den glæde, at vi næsten har kunnet støtte alle ansøgninger og som noget nyt, satte vi kr. 5000, 00 af til besøg uden for huset. Det blev hurtigt populært, idet vi fik ansøgninger fra havegruppen, akvarelholdet og bordtennisholdet. De fik alle tilskud til aktiviteter uden for huset. Jeg håber, at vi kan fortsætte med det i det nye år.

Hvad har vi så derud over støttet? I noterne til regnskabet kan I se alt det, som vi har ydet støtte til i regnskabsåret. Endvidere har vi på bestyrelsesmøde i juni måned bevilliget kr. 40.000,00 til indretning af glasværksted i kælderen. Hanne havde søgt kr. 70.000,00 hos Veluxfonden, men kun fået kr. 30.000,00 og derfor stillede vi garanti for indtil kr. 40.000,00, så der kunne komme gang i projektet.

Når vi kommer til regnskabet, kan I se, at forbrug og indkomne penge næsten passer sammen.

I efteråret 2016 fik foreningen også en stor donation på kr. 79.393,00 fra en nedlagt antenneforening. Det var meget overvældende med så mange penge, som bestyrelsen i antenneforeningen betænkte os med, og disse penge vil naturligvis efterhånden komme alle brugere af Aktivitetshuset til gode.

Foreningen har også via loppemarkedet, der blev afholdt sidste efterår ved, at personalet i Informationen bestyrede et bord med forskellige ting opstillet i forhallen, fået rigtig mange penge ind. Mange har været rigtig flinke til at støtte op om dette loppemarked, og det er bl.a. gjort ved aflevering af rigtig mange gode effekter. Salget af disse effekter gik strygende – ikke mindst på grund af de særdeles søde damer, der stod for hele arrangementet. Det skal I alle have rigtig mange tak for. Der blev bl.a. også solgt nogle flotte fuglekasser, som Henning Matz fra træværkstedet lavede, og 25% af salget gik til foreningen. En rigtig flot donation.

Nogle har også givet mere i kontingent end de kr. 150,00, der er minimumsbeløb. Det vil jeg også takke jer for.

Salg af effekter fra udstillings montrene i forhallen har også givet et fint tilskud til foreningen. Det er også således, at sælgerne her giver 25% af salget til støtteforeningen.

Alt i alt har rigtig mange vist os støtte i det forløbne år. Vi håber naturligvis, at også mange i det kommende år vil melde sig ind i foreningen, og at alle nuværende medlemmer vil forny deres medlemskab.

Strikkepigerne har været særdeles flittige, idet de besluttede sidste forår, at de ville strikke ting til loppemarkedet, men desværre blev det oprindelige loppemarked aflyst. Hvad gjorde de flinke piger så – De lavede deres egen bod over for Informationen og solgte løs af strikvarerne. Et fantastisk initiativ og det har indbragt et betydeligt beløb, og de donerede i alt kr. 1500,00 til foreningen.

Rigtig mange har også indbetalt kontingent for året 2017/18, så alt i alt tyder det på, at vi også i det kommende år kan yde tilskud til rigtig mange ting. I skal alle have tak for jeres støtte.

Til sidst vil jeg takke Hanne Berthelsen, personalet i Informationen, bestyrelsen og suppleanter for et godt og konstruktiv samarbejde i det forløbne år.

Evald Andersen

formand

Formandens beretning 2017.

Kære Alle. Jeg er glad for at kunne byde jer alle velkommen til Støtteforeningens ordinære generalforsamling 2017.

Rigtig mange har meldt sig ind i støtteforeningen, og det er vi i bestyrelsen rigtig glade og taknemlige for. Uden jeres støtte var der ikke nogen forening.

Vort slogan er blevet: ”En støtte til os – er en støtte til jer”.

Der er 224 medlemmer, der har betalt kontingent i regnskabsåret 2016/17. Det er lidt uoverskueligt for medlemmerne, om de har betalt kontingent eller ej, da vi kører med skævt regnskabsår. Regnskabsåret begynder den 1. juli og slutter den 30.juni.

Jeg skriver ud til alle, der indbetaler penge til støtteforeningen og takker for støtten. På den måde kan I følge lidt med i, om pengene er nået frem eller ej. Når sommeren er forbi, er det tid til at forny jeres medlemskab af foreningen. Det er en god rettesnor, hvis I kan huske den.

Igen i år afholder vi generalforsamlingen så tidligt, at vi kommer tættere på sæsonbegyndelsen af aktiviteterne i huset. Skulle nogen af jer sidde inde med gode ideer til nye aktiviteter, som støtteforeningen kan hjælpe i gang med økonomisk støtte, er der god lejlighed til at komme frem med det.

I årets løb har vi holdt 5 bestyrelsesmøder. På det første møde efter generalforsamling konstituerede vi os på følgende måde: Jeg fortsatte som formand, Poul Erik Gjerka, som næstformand, Else Fadum, som kasserer, Jacob Løve, som sekretær og Brita Baumann som bestyrelsesmedlem. Suppleanterne Børge Jensen og Hanne Vestmar har deltaget i alle bestyrelsesmøderne.

I det forløbne regnskabsår 2016/17 har vi haft den glæde, at vi næsten har kunnet støtte alle ansøgninger og som noget nyt, satte vi kr. 5000, 00 af til besøg uden for huset. Det blev hurtigt populært, idet vi fik ansøgninger fra havegruppen, akvarelholdet og bordtennisholdet. De fik alle tilskud til aktiviteter uden for huset. Jeg håber, at vi kan fortsætte med det i det nye år.

Hvad har vi så derud over støttet? I noterne til regnskabet kan I se alt det, som vi har ydet støtte til i regnskabsåret. Endvidere har vi på bestyrelsesmøde i juni måned bevilliget kr. 40.000,00 til indretning af glasværksted i kælderen. Hanne havde søgt kr. 70.000,00 hos Veluxfonden, men kun fået kr. 30.000,00 og derfor stillede vi garanti for indtil kr. 40.000,00, så der kunne komme gang i projektet.

Når vi kommer til regnskabet, kan I se, at forbrug og indkomne penge næsten passer sammen.

I efteråret 2016 fik foreningen også en stor donation på kr. 79.393,00 fra en nedlagt antenneforening. Det var meget overvældende med så mange penge, som bestyrelsen i antenneforeningen betænkte os med, og disse penge vil naturligvis efterhånden komme alle brugere af Aktivitetshuset til gode.

Foreningen har også via loppemarkedet, der blev afholdt sidste efterår ved, at personalet i Informationen bestyrede et bord med forskellige ting opstillet i forhallen, fået rigtig mange penge ind. Mange har været rigtig flinke til at støtte op om dette loppemarked, og det er bl.a. gjort ved aflevering af rigtig mange gode effekter. Salget af disse effekter gik strygende – ikke mindst på grund af de særdeles søde damer, der stod for hele arrangementet. Det skal I alle have rigtig mange tak for. Der blev bl.a. også solgt nogle flotte fuglekasser, som Henning Matz fra træværkstedet lavede, og 25% af salget gik til foreningen. En rigtig flot donation.

Nogle har også givet mere i kontingent end de kr. 150,00, der er minimumsbeløb. Det vil jeg også takke jer for.

Salg af effekter fra udstillings montrene i forhallen har også givet et fint tilskud til foreningen. Det er også således, at sælgerne her giver 25% af salget til støtteforeningen.

Alt i alt har rigtig mange vist os støtte i det forløbne år. Vi håber naturligvis, at også mange i det kommende år vil melde sig ind i foreningen, og at alle nuværende medlemmer vil forny deres medlemskab.

Strikkepigerne har været særdeles flittige, idet de besluttede sidste forår, at de ville strikke ting til loppemarkedet, men desværre blev det oprindelige loppemarked aflyst. Hvad gjorde de flinke piger så – De lavede deres egen bod over for Informationen og solgte løs af strikvarerne. Et fantastisk initiativ og det har indbragt et betydeligt beløb, og de donerede i alt kr. 1500,00 til foreningen.

Rigtig mange har også indbetalt kontingent for året 2017/18, så alt i alt tyder det på, at vi også i det kommende år kan yde tilskud til rigtig mange ting. I skal alle have tak for jeres støtte.

Til sidst vil jeg takke Hanne Berthelsen, personalet i Informationen, bestyrelsen og suppleanter for et godt og konstruktiv samarbejde i det forløbne år.

Evald Andersen

formand

 

 

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 27. september 2017 kl. 1400 i

Wiedergårdens festsal med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Formandens beretning.

 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. (Regnskabsåret går fra 1. juli 2016 til 30. juni 2017).

 4. Kontingentfastsættelse.

  5.   Indkomne forslag.

  6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (På valg er Paul-Erik Gjerka, der ikke ønsker genvalg, Else Fadum og Jacob Løve, der begge er villige til genvalg. Suppleanter er Børge Jensen og Hanne Vestmar. Der begge genopstiller, idet Hanne Vestmar opstiller til bestyrelsen.)  

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.        

  8.   Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer er særdeles velkomne til generalforsamlingen. Der vil blive serveret kaffe og kage, og ønsker man at deltage i dette, er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig, for at der er nok til alle. Tilmelding i Informationen.

Indmeldelse i ”Aktivitetshusets Venner” kan ske ved at indbetale kontingent kr. 150,00 til BankNordik, Dragørhjørnet, konto nr. 6508 3053036022. Husk at påføre navn.

Folder med indmeldelsesblanket findes i Infostativ og kan i udfyldt stand afleveres i Informationen på Wiedergården. Informationen modtager også gerne indmeldelsesbeløbet.

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen, formand

E-mailadr.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   Tlf. 32944252

Aktivitetshusets venner

Resultatopgørelse

1. juli 2016 – 30. juni 2017

Indtægter

Note 1.              Kontingent                                   Kr.                      33.600,00

                           Donation fra medlemmer          Kr.                      2.735,00

                           Loppemarked                              Kr.                      13.208,00

                                                           

Note 2.              Provision                                      Kr.                      4.273,00

                           Ældresagen                                  Kr.                         1.000,00

                           Antenneforeningen                    Kr.                      79.393,00

                           Dragør vandhunde                      Kr.                             500,00                                  

                           Indtægter i alt                                                                                    Kr.                      134.709,00

Udgifter

Note 3.              Donationer til aktiviteter           Kr.                      36.956,50

                           Bestyrelsesmøder                      Kr.                           920,00

                           Generalforsamling                      Kr.                         1.270,00

                           Gebyr til Bank Nordik                 Kr.                             140,00

Udgifter i alt                                                                                       Kr.                      39.286,50

                           Årets underskud/overskud                                                             Kr.                      95.422,50

Aktiver

                           Bank Nordik                                 Kr.                      142.661,59                                

                           Aktiver i alt                                  Kr.                      142.661,59      Kr.                      142.661,59

Passiver

                           Egenkapital 1/7-2016                Kr.                      47.239,09      

                           Årets underskud/overskud       Kr.                         95.422,50                                                                                        

                           Egenkapital 30. juni 2017         Kr.                      142.661,59

                           Passiver i alt                                                                                       Kr.                      142.661,59

                          

                                       Sign.                                                                                                Sign.           

                                Else Fadum                                                                                Dan Nedensgaard

                                  Kasserer                                                                                           Revisor

                                                                                    Sign.

                                                                              Evald Andersen            

                                                                                  Formand

                                           

                     

 

Noter

1. juli 2016 – 30. juni 2017

Note 1.              224 medlemmer x 150 kr.                                                               Kr.                      33.600,00

                                                      

Note 2.              Stensliberne                                Kr.                           627,00

                           Fletteri                                          Kr.                             30,00

                           3-D kort                                        Kr.                         436,00

                           Kort/bøger                                   Kr.                           430,00

                           Fuglehuse                                     Kr.                      1.250,00

                           Strik                                               Kr.                      1.500,00         

i alt                                                                                                      Kr.                       4.273,00

Note 3.              Motionsrummet                         Kr.                      4.872,50

                           Instruktørbluser                          Kr.                         1.970,00

                           Rep af klaver                               Kr.                         1.500,00

                           Katalog frimærkehold                 Kr.                             448,00

                           Kørestol besøgsvenner              Kr.                         1.135,00

                           DVD Pilates                                  Kr.                             205,00

                           Decoupagehold                                                      Kr.                             490,00

                           Træriste til baderum                  Kr.                             636,00

                           Informationen                             Kr.                             340,00

                           Bolde knogletræning                  Kr.                             417,00

                           Instruktør T-shirt                         Kr.                             649,00

                           Speakers Corner                          Kr.                             720,00

                           Bordtennishold                                                       Kr.                         1.500,00

                           Havegruppen                               Kr.                         1.000,00

                           3-D kort                                        Kr.                         1.668,00

                           Stensliberne                                Kr.                         3.031,20

                           Akvarelholdet                              Kr.                             800,00

                           Bus Inspirationstur                     Kr.                           2.900,00

                           Videorummet                              Kr.                           3.883,60

                           TV til gymnastiksalen                 Kr.                           8.791,20

i alt                                                                                                      Kr.                      36.956,50

                                                                                                                                                                                             

                          

                          

                                       Sign.                                                                                                Sign.           

                                Else Fadum                                                                                Dan Nedensgaard

                                  Kasserer                                                                                           Revisor

Sign.

                                                                                  Evald Andersen

                                                                                             Formand

 

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 28. september 2016 kl. 1400 i

Wiedergårdens festsal med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Formandens beretning.

 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. (Regnskabsåret går fra 1. juli 2015 til 30. juni 2016).

 4. Kontingentfastsættelse.

  5.   Indkomne forslag.

  6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (På valg er Evald Andersen og Brita

       Baumann. Suppleanter er Børge Jensen og Hanne Vestmar. Alle er villige til genvalg.)  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.        

8.   Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ved generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage, hvorfor tilmelding er ønskelig. Tilmeldingsliste ligger i Informationen.

Indmeldelse i ”Aktivitetshusets Venner” kan ske ved at indbetale kontingent kr. 150,00 til BankNordik, Dragørhjørnet, konto nr. 6508 3053036022. Husk at påføre navn.

Folder med indmeldelsesblanket findes i Infostativ og kan i udfyldt stand afleveres i Informationen på Wiedergården. Informationen modtager også gerne indmeldelsesbeløbet.

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen, formand

E-mailadr.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   Tlf. 32944252

 

 

 

Aktivitetshusets venner

Resultatopgørelse

1. juli 2015 – 30. juni 2016

Indtægter

Note 1.          Kontingent                         Kr.                 28.200,00

                      Donation fra medlemmerKr.                 2.500,00

                      Loppemarked                     Kr.                 5.800,00

                      Grilldag                               Kr.                      430,00

Note 2.          Provision                            Kr.                 1.750.00

                      Renter                                Kr.                       13,33

                      Indtægter i alt                                                               Kr.                 38.693,33

Udgifter

Note 3.          Donationer til aktiviteter  Kr.                 33.916,31

                      Bestyrelsesmøder              Kr.                      515,00

                      Dragør Nyt                          Kr.                      587,56

                      Kontorartikler                    Kr.                      130,00

Note 4           Generalforsamling             Kr.                 1.344,00

                      Gebyr til Bank Nordik       Kr.                        20,00

Udgifter i alt                                                                  Kr.                 36.512,87

                      Årets underskud/overskud                                          Kr.                  2.180,46

Aktiver

                      Bank Nordik                                             Kr.                 47.239,09

                      Aktiver i alt                                              Kr.                 47.239,09

Passiver

                      Egenkapital 1/7-2015                             Kr.                 45.058,63                           

                      Årets underskud/overskud                    Kr.                 2.180,46                           

                      Egenkapital 30. juni 2016                      Kr.                 47.239,09

                     

                     

                               Sign.                                                                    Sign.

                           Else Fadum                                                         Dan Nedensgaard

                             Kasserer                                                                                    Revisor

                                                                    Sign.

                                                             Evald Andersen            

                                                                 Formand

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 28. september 2016 kl. 1400 i

Wiedergårdens festsal med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Formandens beretning.

 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. (Regnskabsåret går fra 1. juli 2015 til 30. juni 2016).

 4. Kontingentfastsættelse.

  5.   Indkomne forslag.

  6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (På valg er Evald Andersen og Brita

       Baumann. Suppleanter er Børge Jensen og Hanne Vestmar. Alle er villige til genvalg.)  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.        

8.   Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ved generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage, hvorfor tilmelding er ønskelig. Tilmeldingsliste ligger i Informationen.

Indmeldelse i ”Aktivitetshusets Venner” kan ske ved at indbetale kontingent kr. 150,00 til BankNordik, Dragørhjørnet, konto nr. 6508 3053036022. Husk at påføre navn.

Folder med indmeldelsesblanket findes i Infostativ og kan i udfyldt stand afleveres i Informationen på Wiedergården. Informationen modtager også gerne indmeldelsesbeløbet.

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen, formand

E-mailadr.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   Tlf. 32944252

     

                                      

                     

 

 

 ”

 

”Aktivitetshusets Venner”


Generalforsamling onsdag den 28.oktober 2015, kl. 14.00, i Aktivitetshusets festsal.

Referat:

Formanden Evald Andersen bød velkommen til de 49 fremmødte og startede herefter med dagsordenen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent:
Benny Bøgvald Pedersen blev valgt som dirigent og Jacob Løve som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved
annoncering i ”Væveren” samt ved opslag i Aktivitetshuset og på husets hjemmeside og annoncering i Dragør Nyt.
2. Formandens beretning:
Formanden oplæste sin skrevne beretning, som er vedlagt referatet.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer og spørgsmål.
3. Revideret regnskab blev fremlagt til godkendelse:
Kassereren Børge Jensen fremviste og gennemgik regnskabet på storskærm. Godkendt uden bemærkninger og spørgsmål.
4. Kontingentfastsættelse:
Formanden foreslog uændret kontingent på kr. 150,00. Godkendt.
5. Indkomne forslag:
Formanden oplyste at vi sidste år fik en annonceregning fra Dragør Nyt på kr. 1.000,00, som senere blev krediteret. Bestyrelsen ved Brita Baumann og Poul Erik Gjerka havde gennemgået foreningens vedtægter med henblik på revidering. Kun Dragør Nyt er slettet fra indkaldelsen. En lille annonce i Dragør Nyt i år havde kostet kr. 500,00.
Bente Thers: Oplyste, at BankNordik ikke var slettet?
Evald Andersen: Står i § 2 i revideret vedtægt, men har stået i § 1.
Hanne Westmar: Foreslår omplacering af teksten i § 6 om valg til bestyrelsen, at teksten om valgperioder flyttes ned efter formandsvalg.
De reviderede vedtægter blev herefter godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg var Børge Jensen, Poul Erik Gjerka og Jacob Løve. Suppleanter var Else Fadum og Peter Robenhagen. Børge Jensen ønskede ikke at fortsætte som kasserer, men ville gerne være suppleant. Else Fadum havde indvilliget i at overtage kassererposten og blev valgt. Poul Erik Gjerka og Jacob Løve var villige til genvalg og blev valgt. Peter Robenhagen ønskede ikke genvalg. Børge Jensen blev valgt som suppleant og som ny suppleant blev Hanne Westmar valgt.


- 2 -

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg var Dan Nedensgaard og Vagn Noach. Dan Nedensgaard blev genvalgt som revisor mens Peder Roikjer blev nyvalgt som revisorsup-
pleant.
8. Eventuelt:
Hanne Berthelsen takkede bestyrelsen og medlemmerne for deres store støtte i årets løb, til projekter og nyanskaffelser.
Søren Krogh: Hvornår skal vi betale kontingent?
Evald Andersen: Efter udsendelse af referat.
Kristine Bak: Jeg har ikke styr på indbetalingen.
Evald Andersen: Regnskabsåret er skævt. Vi er inde i en ny periode. Håber at afholde generalforsamling i 3. kvartal til næste år.
Bente Thers: Jeg har betalt ude i Informationen.
Peder Roikjer: Der er anvisning i Informationen.
Gitte Lund: God idé at få udbredt ”Aktivitetshusets Venner”s eksistens. Få lavet t-shirts med logo.
Evald Andersen: Vi har fået lavet nogle t-shirts engang, Jacob har sin på, men jeg har glemt at tage min på. Vi vil overveje at få lavet nye.
Dan Nedensgaard: Når I indbetaler, så husk at skrive navn og adresse, ellers kan vi ikke se, hvem der har indbetalt.
Ebba Andersen: Hvis man ikke har Netbank, så klarer Informationen det.
Poul Erik Gjerka: Tak til Evald, det er ved at blive en blomstrende forening, men uden dig var der ikke en forening.
Dirigenten sluttede herefter med at takke bestyrelsen og forsamlingen for god ro og orden.
Evald Andersen takkede dirigenten og overrakte en vingave.
Herefter nævnte Evald Andersen sloganet ”En støtte til os er en støtte til jer”.
Endelig fortalte Evald Andersen om sine forbindelser til de københavnske teatre og muligheden for billetter til forpremierer.

Generalforsamlingen sluttede kl. 14.45.

p.f.v.
Jacob Løve, sekretær. Benny B. Pedersen, dirigent


Evald Andersen, formand, Else Fadum, kasserer


Poul Erik Gjerka, næstformand, Brita Baumann, bestyrelsesmedlem

Formandens beretning 2015.
Kære Alle. Jeg er glad for at kunne byde jer alle velkommen til Støtteforeningens ordinære generalforsamling.
Efter at brugerbetalingen er bortfaldet har rigtig mange af jer meldt sig ind i støtteforeningen, og det er vi i bestyrelsen rigtig glade og taknemlige for. Uden jeres støtte var der ikke nogen forening.
Vort slogan er blevet: ”En støtte til os – er en støtte til jer”.
Der er 135 medlemmer, der har betalt kontingent i regnskabsåret 2014/15. Det er lidt uoverskueligt for medlemmerne, om de har betalt kontingent eller ej, da vi kører med skævt regnskabsår. Regnskabsåret begynder den 1. juli og slutter den 30.juni. Næste år vil vi prøve at holde generalforsamling i 3. kvartal i stedet for 4. kvartal. Så kommer vi lidt tættere på års afslutningen, og på begyndelsen af aktiviteterne i huset.
I årets løb har vi holdt 4 bestyrelsesmøder. På det første møde efter generalforsamling konstituerede vi os på følgende måde: Poul Erik Gjerka, næstformand, Børge Jensen, som kasserer, Jacob Løve, som sekretær og Brita Baumann som bestyrelsesmedlem.
I det forløbne regnskabsår 2014/15 har vi haft den glæde, at vi næsten har kunnet støtte alle ansøgninger med hele det ansøgte beløb.
Vi måtte give afslag på Jacobs ansøgning om portotilskud til Diabetesforeningens lokalforening. Vi fandt, at det var uden for vores målområde, selvom det var til et godt formål.
Hvad har vi så støttet?
Indkøb af digitalkamera til fotogruppen, tilskud til ny dug på billardbordene, støtte til indkøb af nyt løbebånd, indkøb af slibebånd og savklinge til stensliberholdet, video-gruppen har fået udstyr, les lanciers har fået tørklæder, Ipad-holdet har fået en ny ipad til undervisningsbrug, der er givet tilskud til aktivitetsledernes inspirationstur. Der er givet tilsagn om støtte for forskønnelse i rummet med massagestolene. Hanne Berthelsen har fået udarbejdet forslag, men der er som bekendt ikke sket noget endnu.
Af note 3 til regnskabet kan I se beløbsstørrelserne, der er ydet.
Mange har været rigtig flinke til at støtte op om foreningen, og det er bl.a. gjort ved aflevering af effekter til loppemarkedet. Salget af disse effekter gik strygende – ikke mindst på grund af de særdeles søde damer, der stod for hele arrangementet. Det skal I alle have rigtig mange tak for.
Nogle har også givet mere i kontingent end de kr. 150,00, der er minimumsbeløb. Det vil jeg også takke jer for.
Salg af effekter fra udstillings montrerne i forhallen har også givet et fint tilskud til foreningen. Det er således, at sælgerne betaler 25% af salget til støtteforeningen
Alt i alt – har rigtig mange vist os støtte i det forløbne år. – Vi håber naturligvis, at også mange i det kommende år vil melde sig ind i foreningen, og at alle nuværende medlemmer vil forny deres medlemskab.
Til sidst vil jeg takke Hanne Berthelsen, bestyrelsen og suppleanter for et godt og konstruktiv samarbejde i det forløbne år.
Evald Andersen
formand


Dragørs Aktivitetshus - Wiedergården 2, 2791 Dragør - CVR: 12881517  Tlf.: 3289 0291