Forside 4

Aktivitetshusets Venner
Generalforsamling onsdag 20. september 2023 kl. 14.

Referat:

Formanden Evald Andersen (EA) bød velkommen til de godt 60 fremmødte og tog
straks fat på dagsordenens første punkt.

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslog Peter Grovermann som dirigent og Hanne Vestmar som referent. Begge blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter han foreslog to stemmetællere: Bente Rasmussen og Jørgen Øbo Hansen, som begge blev valgt. Derefter blev ordet givet til formanden.

Pkt. 2: Formandens beretning: Formanden gennemgik sin skrevne beretning, som er vedlagt referatet. Arne Kindler efterlyste en opdateret medlemsliste, da antallet af betalende medlemmer er lavere end det samlede antal. Henrik Baumbach spurgte, om der kunne siges noget om kommende donationer, og Margit Voss efterlyste antallet af brugere af Huset. Formanden svarede, at efter 23/24 ville han strege de personer, der ikke havde betalt, at ved donationer søger de forskellige aktiviteter, og bestyrelsen tager så stilling. Støtteforeningen fornyer og holder ved lige. Hanne Berthelsen svarede, at det samlede antal brugere er 1700. Jutta Hørlyck supplerede, at aktivitetslederne gjorde en god propaganda på holdene, og Informationen propaganderede ligeledes for Støtteforeningen. Beretningen vedtaget med applaus!
pdfLæs hele formandens beretning her:

Pkt. 3: Revideret regnskab fremlægges til godkendelse: Kassereren gennemgik regnskabet, som godkendtes med applaus. Inden godkendelse var der spørgsmål fra Peter Grovermann om, hvorfor Israel havde betalt, og Helmuth Toft Jepsen ville gerne have gentaget donationen fra Aktive Kvinder. Kassereren oplyste, at Israel havde været så glade for at besøge os, og beløbet til Aktive Kvinder blev gentaget. Pkt. 4 Kontingentfastsættelse: Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret
kontingent på 150 kr. årligt. Godkendt!

Pkt. 5: Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Uden modkandidater genvalgtes Else Fadum, Erna Carlsen og Hanne Vestmar. Ligeledes uden modkandidater genvalgtes Hans Christensen og Kim Carlsen som suppleanter for en etårig periode. Desuden forslog formanden, at Claus Kühn valgtes som en tredje suppleant, hvilket godkendtes.

Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant: Poul H. Rasmussen genvalgtes som revisor og Jørgen Øbo Hansen som revisorsuppleant.

Pkt. 8: Eventuelt: Arne Kindler udtrykte på Brugerrådets vegne stor tak til Støtteforeningen og dens arbejde og tilføjede, at brugerbetalingen var blevet holdt fra døren i denne omgang. Hanne Berthelsen tilsluttede sig fuldt og helt Arnes tak og supplerede med, at Dragørs Aktivitetshus har fat i 36% af dem, der har mulighed for at benytte Huset. Formanden sluttede af med at takke dirigenten for god ledelse af
generalforsamlingen. Takken blev ledsaget af et par flasker.
Til slut takkede dirigenten generalforsamlingen for god ro og orden.

Referent: Hanne Vestmar Dirigent: Peter Grovermann
Dragør, 20. september 2023

Efter generalforsamling: Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Evald Andersen (EA)
Næstformand: Else Fadum (EF)
Kasserer: Erna
Ca rlsen (EC)
Sekretær: Hanne Vestmar (HV)
Bestyrelsesmedlem: Brita
Baumann (BB)
Suppleanter: Hans Christensen (HC), Kim Carlsen (KC) og Claus Kühn (CK)
Referent: Hanne Vestmar

Dragør, 20. september 2023