Støtteforeningen Aktivitetshusets Venner

Referat

Generalforsamling tirsdag 22. september 2021 kl. 14.00 i Aktivitetshusets Festsal.

Formanden Evald Andersen (EA) bød velkommen til de godt 50 fremmødte og tog straks fat på dagsordenens første punkt.

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslog Erik Christensen som dirigent og Hanne Vestmar som referent. Begge blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter han gav ordet til formanden.

Pkt. 2 Formandens beretning: Formanden gennemgik sin skrevne beretning, som er vedlagt referatet. Beretningen vedtaget med applaus!

Pkt. 3 Revideret regnskab fremlægges til godkendelse: Kassereren gennemgik regnskabet, som godkendtes med applaus - (for at se regnskab 2020/21 - tryk her).

Pkt. 4 Kontingentfastsættelse: Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150 kr. årligt.  Godkendt!

Pkt. 5 Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Uden modkandidater genvalgtes Else Fadum, Erna Carlsen og Hanne Vestmar. Ligeledes uden modkandidater nyvalgtes Hans Christensen og Kim Carlsen som suppleanter for en etårig periode.

Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant: Poul H. Rasmussen genvalgtes som revisor, og Jørgen Øbo Hansen nyvalgtes som revisorsuppleant.

Pkt. 8 Eventuelt: Hanne Berthelsen takkede generalforsamlingen for den store og uvurdelige støtte til Huset og overrakte en gave til EA fra Informationen. Det var en tegning af EA som vægtløfter med titlen Mindbooster og udført af Jann Westergaard. Kjeld Dahl - nyt medlem - efterlyste støtte til udbedring af døren i Kedelhuset, som smækker meget kraftigt. HB udtalte, at det nok skulle kunne klares uden Vennernes støtte. Formanden sluttede af med at byde de nye suppleanter samt revisorsuppleanten velkommen og takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Takken blev ledsaget af et par flasker.

Til slut takkede dirigenten generalforsamlingen for god ro og orden

Referent: Hanne Vestmar,                                             Dirigent: Erik Christensen

Dragør, 22. september 2021                                         

Efter generalforsamling: Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Evald Andersen (EA), Næstformand: Else fadum (EF), Kasserer: Erna Carlsen (EC), Sekretær: Hanne Vestmar (HV), Bestyrelsesmedlem: Brita Baumann (BB)

Suppleanter: Hans Christensen (HC) og Kim Carlsen (KC)


Aktivitetshusets Venner

Resultatopgørelse 1. juli 2020 – 30. juni 2021

(Tryk her)


Formandens beretning 2021:

Kære Alle.

Jeg er glad for at kunne byde jer alle velkommen til Støtteforeningens ordinære generalforsamling 2021.

Rigtig mange har igen i år fornyet deres medlemskab i Støtteforeningen ved at betale deres kontingent, trods nedlukning af Aktivitetshuset, og det er vi i bestyrelsen glade og taknemlige for. Uden jeres støtte var der ikke nogen forening.

Vores slogan er blevet: ”En støtte til os – er en støtte til jer”.

Der er 221 (375) medlemmer, som har betalt kontingent i regnskabsåret 2020/21.

Det er lidt uoverskueligt for medlemmerne, om de har betalt kontingent eller ej, da vi kører med skævt regnskabsår. Regnskabsåret begynder den 1. juli og slutter den 30. juni.

Når sommeren er forbi og aktiviteterne begynder, er det tid til at forny jeres medlemskab af foreningen. Det er en god rettesnor, hvis I kan huske den.

Endvidere skriver jeg ud til alle medlemmer og inviterer til generalforsamlingen og opfordrer til at forny medlemskabet, og i år har rigtig mange taget det til sig. Indtil i dag har 128 medlemmer fornyet medlemskabet eller meldt sig ind i foreningen

Jeg skriver ud til alle, der indbetaler penge til Støtteforeningen og takker for støtten. På den måde kan I følge lidt med i, om pengene er nået frem eller ej.

Den 15. marts 2020 skulle vi have afholdt vort årlige bankospil, men på grund af coronakrisen måtte vi aflyse og flytte datoen til den 3. maj, men det blev det ikke bedre af, da alt på dette tidspunkt var lukket ned.

Vi gemte nu de gevinster, der kunne holde sig og besluttede, at afholde bankospil den 18. oktober 2020 kl. 13.

Der var solgt 90 billetter, og vi glædede os rigtig til at få afviklet bankospillet, men coronasituationen gjorde, at vi ikke kunne samle 90 personer i Festsalen. Vi besluttede i stedet for at afholde Lotteri om gevinsterne. Billetterne blev ombyttet til 10 lotterinumre. For ikke at få for mange på en gang i salen blev billetnumrene delt op i 3 grupper. Hver gruppe fik en ½ time til at komme og deltage i lotteriet. Heldigvis var alle køberne indstillet på denne afvikling, nu det ikke kunne være anderledes.

Bestyrelsen synes, at vi havde en rigtig hyggelig dag, og vi kom af med de indkøbte gevinster til glæde for mange heldige medlemmer. Vi ville selvfølgelig hellere have haft et rigtig bankospil, men sådan skulle det ikke være.

Igen i år afholder vi generalforsamlingen så tidligt, at vi kommer tættere på sæsonbegyndelsen af aktiviteterne i Huset. Skulle nogen af jer sidde inde med gode ideer til nye aktiviteter, som støtteforeningen kan hjælpe i gang med økonomisk støtte, er det en god lejlighed at komme frem med ideen og en ansøgning.

I det forløbne regnskabsår 2020/21 har vi haft den glæde, at vi har kunnet støtte alle ansøgninger.

I årets løb har vi holdt 4 bestyrelsesmøder. På det første møde efter generalforsamlingen konstituerede vi os på følgende måde: Jeg fortsatte som formand, Hanne Vestmar som sekretær, Else Fadum som kasserer, Jacob Løve som næstformand og Brita Baumann som bestyrelsesmedlem. Suppleanterne Henning B. Christensen og Erna Carlsen deltager i alle bestyrelsesmøderne, hvis de har tid. Desværre mistede vi næstformand Jacob Løve i marts måned, idet han efter lang tids sygdom afgik ved døden. Jacob havde været med i Støtteforeningen lige siden den blev oprettet. Først som revisorsuppleant og senere som bestyrelsesmedlem. Jacob var en meget behagelig mand at være sammen med. Æret være hans minde.

Hvad har vi så støttet? I noterne til regnskabet kan I se alt det, som vi har ydet støtte til i regnskabsåret. Foreningen har ydet i alt kr. 36.260,32 til mange forskellige aktiviteter.

Jeg vil dog lige nævne en enkelt post. Indkøb af en ny massagestol kr. 35.000,00. Efter aftale med Brugerrådet delte vi beløbet med hver kr. 17.500,00. I massagerummet havde vi 2 stole, men den ene var lånt af personalet på 1. salen, og de ønskede den nu tilbage, hvorfor Hanne Berthelsen foreslog, at der blev indkøbt en ny stol. Sammen med Brugerrådet syntes vi, at det var en rigtig god ide.

Foreningen har via loppemarkedet, der blev afholdt sidste efterår ved, at personalet i Informationen bestyrede et bord med forskellige ting opstillet i forhallen, fået en del penge ind. Mange har været rigtig flinke til at støtte op om dette loppemarked, og det er bl.a. gjort ved aflevering af rigtig fine og gode effekter. Salget gik efter omstændighederne af disse effekter rimeligt godt - ikke mindst på grund af de særdeles søde damer, der stod for hele arrangementet. Det skal I alle have rigtig mange tak for. Der indkom i alt kr. 4.470,50 (mod kr. 8.524,00 året før). Så resultat blev ca. det halve, men der kom heller ikke så mange i huset.

Vi har endnu ikke besluttet, om der i år skal være loppemarked. Finder vi nogle, der vil stå for det praktiske arbejde, holder vi det igen i år. I vil høre nærmere ved opslag i Informationen. Jeg har hørt en fugl synge om, at der kommer loppemarked fra d. 1 november. Der blev bl.a. også sidste år solgt nogle flotte fuglekasser, som Henning Matz fra træværkstedet lavede. Han gav en rigtig flot donation, idet støtteforeningen fik i alt kr. 1.750.  Rigtig mange tak til Henning.

Dragør Bridgeklub og Ældre Sagen Dragør har også begge støttet os med penge. Jeg takker dem alle for disse donationer.

Nogle har også givet mere i kontingent end de kr. 150, der er minimumsbeløb. Det synes jeg er rigtig flot, at nogle af brugerne af Huset på denne måde støtter op om aktiviteterne. Det skal I alle have mange tak for.

Salg af effekter fra udstillingsmontre i forhallen har også givet et fint tilskud til foreningen. Det er således, at sælgerne her giver 10% af salget til støtteforeningen.

Strikkepigerne har været særdeles flittige. De lavede deres egen bod over for Informationen og solgte løs af strikvarerne. Et fantastisk initiativ der har indbragt et betydeligt beløb, og heraf et fint beløb doneret til foreningen. Det er vi meget taknemlige for.

Alt i alt har rigtig mange vist os støtte i det forløbne år. Det er vi i bestyrelsen meget glade for, ligesom jeg håber, at dem, der har nydt godt af jeres støtte, også skønner på dette.

Vi håber naturligvis, at også mange nye i det kommende år vil melde sig ind i Støtteforeningen, og at alle nuværende medlemmer vil forny deres medlemskab.

Forrige år satte vi som mål, at foreningen ville nå 400 medlemmer, der havde indbetalt kontingent, men det satte corona desværre en stopper for, men vi håber stadig på en stor tilslutning.

Vores mål er fortsat 400 betalende medlemmer, og det håber jeg, at I alle vil hjælpe os med. Det er ikke alene for pengenes skyld, men også det sammenhold der er i, at brugerne af huset slutter sig sammen i en støtteforening, hvis formål er at gøre Aktivitetshuset til et godt sted at komme.

Brugerrådet besluttede på møde den 4. april 2019, at de gerne ville anbringe deres penge på vores konto, idet BankNordik havde taget kr. 1.100 for at opbevare Brugerrådets penge. Der havde kun været en hævning fra kontoen til nye borde. Øvrige hævninger var penge til banken. Bestyrelsen i Støtteforeningen accepterede denne beslutning, og Brugerrådets penge blev overført den 9. april, og deres konto i banken blev lukket. Den 10. april ved Aktivitetshusets årsmøde afgav Else Fadum og jeg en erklæring om, at vi havde modtaget pengene, og at vi skyldte Brugerrådet kr. 168.160,42. Efter anmodning vil vi frigive dem igen, når der er brug for det. Beløbet er nu 150.660,42. Det fremgår derfor af regnskabet, at vi har en skyldig post til Brugerrådet. Alt sammen for at spare gebyr til banken. Reelt er alle pengene i banken også beregnet til brug for Aktivitetshuset.

Desværre har BankNordik/ Spar Nord nu forhøjet gebyr og taget renter for de penge, som vi har stående. Jeg ved ikke rigtig, om det var en god beslutning med at overføre pengene til os. Fakta er, at bankerne ikke gider have os som kunder, selvom de ingen arbejde har med os. Vi klarer selv alle bankforretninger. Nordea tager samme gebyrer som Spar Nord, så et bankskifte giver ingen mening, hvorfor bestyrelsen fortsætter med at have vor konto i Spar Nord. Medmindre vi finder en bank, der gider os.

Til sidst vil jeg takke Hanne Berthelsen, personalet i Informationen, bestyrelsen og suppleanter for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

Evald Andersen, formandReferat

Generalforsamling tirsdag 22. september 2020 kl. 14.00 i Aktivitetshusets festsal.

 

Formanden Evald Andersen (EA) bød velkommen til de små 50 fremmødte og tog straks fat på dagsordenens første punkt.

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslog Erik Christensen som dirigent og Hanne Vestmar som referent. Begge blev valgt. Dirigenten takkede for valget konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter han gav ordet til formanden.

Pkt. 2: Formandens beretning: Formanden gennemgik sin skrevne beretning, som er vedlagt referatet. Beretningen vedtaget med applaus!

Pkt. 3: Revideret regnskab fremlægges til godkendelse: Kassereren gennemgik regnskabet, som godkendtes med applaus.

Pkt. 4: Kontingentfastsættelse: Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150 kr. årligt.  Godkendt!

Pkt. 5: Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Uden modkandidater genvalgtes Brita Baumann og Evald Andersen. Ligeledes uden modkandidater genvalgtes Erna Carlsen og Henning B. Christensen som suppleanter for en etårig periode.

Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant: Poul H. Rasmussen og Hans Christensen genvalgtes som hhv. revisor og revisorsuppleant.

Pkt. 8 Eventuelt: Hanne Berthelsen takkede generalforsamlingen for støtten til Huset, takkede bestyrelsen og mindedes for 10 år siden, da Husets budget blev beskåret med 60 %, og Støtteforeningen så dagens lys! Formanden sluttede af med at takke dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Takken blev ledsaget af et par flasker.

Til slut takkede dirigenten generalforsamlingen for god ro og orden.

Referent: Hanne Vestmar,

Dragør, 22. september 2020

Formandens beretning 2020:

Kære Alle. Jeg er glad for at kunne byde jer alle velkommen til Støtteforeningens ordinære generalforsamling 2020. Jeg vil også takke alle jer, der kom til vores 10-års Jubilæum. I var med til at gøre dagen festlig trods corona epidemien.

Rigtig mange har igen i år fornyet deres medlemskab i støtteforeningen ved at betale deres kontingent, og det er vi i bestyrelsen glade og taknemlige for. Uden jeres støtte var der ikke nogen forening.

Vores slogan er blevet: ”En støtte til os – er en støtte til jer”.

Der er 375 (354) medlemmer, som har betalt kontingent i regnskabsåret 2019/20.

Det er lidt uoverskueligt for medlemmerne, om de har betalt kontingent eller ej, da vi kører med skævt regnskabsår. Regnskabsåret begynder den 1. juli og slutter den 30. juni.

Når sommeren er forbi og aktiviteterne begynder, er det tid til at forny jeres medlemskab af foreningen. Det er en god rettesnor, hvis I kan huske den.

Endvidere skriver jeg ud til alle medlemmer og inviterer til generalforsamlingen og opfordrer til at forny medlemskabet, og i år har rigtig mange taget det til sig. Indtil i dag har 128 medlemmer fornyet medlemskabet eller meldt sig ind i foreningen

Jeg skriver ud til alle, der indbetaler penge til støtteforeningen og takker for støtten. På den måde kan I følge lidt med i, om pengene er nået frem eller ej.

Den 15. marts 2020 skulle vi have afholdt vort årlige bankospil, men på grund af coronakrisen måtte vi aflyse og flytte datoen til den 3. maj, men det blev det ikke bedre af, da alt på dette tidspunkt var lukket ned. Vi gemte nu de gevinster, der kunne holde sig og besluttede, at afholde bankospil den 18. oktober 2020 kl. 13.00.

Der er solgt 90 billetter, og vi glæder os rigtig til at få afviklet bankospillet. Jeres billetter gælder selvfølgelig også til denne dag. Er I forhindret i at komme den 18. oktober kan I mod aflevering af billetten få pengene retur. Der er venteliste til bankospillet, så foreningen lider ingen tab ved at refundere billetten.

Igen i år afholder vi generalforsamlingen så tidligt, at vi kommer tættere på sæsonbegyndelsen af aktiviteterne i huset. Skulle nogen af jer sidde inde med gode ideer til nye aktiviteter, som støtteforeningen kan hjælpe i gang med økonomisk støtte, er det en god lejlighed at komme frem med ideen og en ansøgning.

I årets løb har vi holdt 4 bestyrelsesmøder. På det første møde efter generalforsamlingen konstituerede vi os på følgende måde: Jeg fortsatte som formand, Hanne Vestmar som sekretær, Else Fadum som kasserer, Jacob Løve som næstformand og Brita Baumann som bestyrelsesmedlem. Suppleanterne Henning B. Christensen og Erna Carlsen deltager i alle bestyrelsesmøderne, hvis de har tid.

I det forløbne regnskabsår 2019/20 har vi haft den glæde, at vi har kunnet støtte alle ansøgninger.

Hvad har vi så støttet? I noterne til regnskabet kan I se alt det, som vi har ydet støtte til i regnskabsåret. Foreningen har ydet i alt kr. 48.467,36 til mange forskellige aktiviteter.

Jeg vil dog lige nævne nogle enkelte poster. Reparation af en crosstrainer til kr. 8.064,00. En ny crosstrainer koster omkring kr. 50.000,00, hvorfor vi kunne se det som en god investering at reparere den gamle. Hanne Berthelsen fik på et tidspunkt tilbudt at købe restlageret af kort til Fitvibe maskinerne i Tyskland. Uden disse kort kan maskinerne ikke bruges, og da vi ikke havde ret mange nye kort tilbage slog vi til og købte kort for i alt kr. 6.462,44.

Foreningen har også via loppemarkedet, der blev afholdt sidste efterår ved, at personalet i Informationen bestyrede et bord med forskellige ting opstillet i forhallen, fået rigtig mange penge ind. Mange har været rigtig flinke til at støtte op om dette loppemarked, og det er bl.a. gjort ved aflevering af rigtig fine og gode effekter. Salget af disse effekter gik strygende – ikke mindst på grund af de særdeles søde damer, der stod for hele arrangementet. Det skal I alle have rigtig mange tak for. Der indkom i alt kr. 8.524,00 ( kr.8.874,00). Så det var tæt på med samme resultat.

Igen i år vil vi lave loppemarked fra uge 42, og Informationen vil gerne modtage effekter til dette fra sidst i uge 41. Ingen møbler eller alt for store effekter.

Der blev bl.a. også sidste år solgt nogle flotte fuglekasser, som Henning Matz fra træværkstedet lavede. Han gav en rigtig flot donation, idet støtteforeningen fik i alt kr. 2.150,00.  Rigtig mange tak til Henning.

 De Dragør Vandhunde, Dragør Bridgeklub og Ældre Sagen Dragør har også begge støttet os med penge. Jeg takker dem alle for disse donationer.

Nogle har også givet mere i kontingent end de kr. 150,00, der er minimumsbeløb. Det synes jeg er rigtig flot, at nogle af brugerne af huset på den måde støtter op om aktiviteterne. Det skal I alle have mange tak for.

Salg af effekter fra udstillingsmontre i forhallen har også givet et fint tilskud til foreningen. Det er således, at sælgerne her giver 10% af salget til støtteforeningen.

Strikkepigerne har været særdeles flittige. De lavede deres egen bod over for Informationen og solgte løs af strikvarerne. Et fantastisk initiativ der har indbragt et betydeligt beløb, og heraf et fint beløb doneret til foreningen. Det er vi meget taknemlige for.

Alt i alt har rigtig mange vist os støtte i det forløbne år. Det er vi i bestyrelsen meget glade for, ligesom jeg håber, at dem, der har nydt godt af jeres støtte, også skønner på dette.

Vi håber naturligvis, at også mange nye i det kommende år vil melde sig ind i foreningen, og at alle nuværende medlemmer vil forny deres medlemskab.

Sidste år satte vi som mål, at foreningen i år ville nå 400 medlemmer, der havde indbetalt kontingent, og det har vi næsten nået med 375 indbetalinger.

Vores mål er fortsat 400 betalende medlemmer, og det håber jeg, at I alle vil hjælpe os med. Det er ikke alene for pengenes skyld, men også det sammenhold der er i, at brugerne af huset slutter sig sammen i en støtteforening, hvis formål er at gøre Aktivitetshuset til et godt sted at komme.

Da rigtig mange også har indbetalt kontingent for året 2020/21, tyder det på, at vi også i det kommende år kan yde tilskud til rigtig mange ting.

Brugerrådet besluttede på møde den 4. april 2019, at de gerne ville anbringe deres penge på vores konto, idet BankNordik havde taget kr. 1.100,00 for at opbevarer Brugerrådets penge. Der havde kun været en hævning fra kontoen til nye borde. Øvrige hævninger var penge til banken. Bestyrelsen i støtteforeningen accepterede denne beslutning, og Brugerrådets penge blev overført den 9. april, og deres konto i banken blev lukket. Den 10. april ved Aktivitetshusets årsmøde afgav Else Fadum og jeg en erklæring om, at vi havde modtaget pengene, og at vi skyldte Brugerrådet kr. 168.160,42. Efter anmodning vil vi frigive dem igen, når der er brug for det.

Det fremgår derfor af regnskabet, at vi har en skyldig post til Brugerrådet. Alt sammen for at spare gebyr til banken. Reelt er alle pengene i banken også beregnet til brug for Aktivitetshuset.

Desværre har BankNordik nu forhøjet gebyr og taget renter for de penge, som vi har stående. Jeg ved ikke rigtig, om det var en god beslutning med at overføre pengene til os, men bestyrelsen vil i det kommende år arbejde på at få nedbragt gebyret til banken – eller skifte til en anden bank. Fakta er, at bankerne ikke gider have os som kunder, selvom de ingen arbejde har med os. Vi klarer selv alle bankforretninger.

Nordea tager næsten samme gebyrer som BankNordik. Bestyrelsen arbejder videre med evt. bankskifte, men det kræver en vedtægtsændring. Bestyrelsen stiller forslag til dette til næste generalforsamling.

Til sidst vil jeg takke Hanne Berthelsen, personalet i Informationen, bestyrelsen og suppleanter for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

Evald Andersen

formand

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand:  Evald Andersen, tlf. 6085 7307 - email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Næstformand:

Kasserer: Else Fadum

Sekretær: Hanne Vestmar

Bestyrelsesmedlem: Britta Baumann

Suppleanter: Erna Carlsen og Henning B. Christensen.